ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 10 รายการ จากคำว่า Diabetes mellitus, type 2

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Glycemic control behaviors among adults with typr 2 diabetes mellitus : sociocultural context in Sri Lanka = พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 : บริบททางสังคมและวัมนธรรมในประเทศศรีลังกา / Amarasekara Appuhamillage Thamara Dilhani Amarasekara / graduate 2014 /Full Text
Subject
Blood sugar -- control
Behavior
Diabetes mellitus, type 2
2 Physiological factors correlated with 6 minute walk distance in male patients with type 2 diabetes mellitus / Kitima Rongsawad / 2006 /Full Text
Subject
Walking
Diabetes -- Patients
Diabetics mellitus
Diabetics mellitus, Type 2
Walking
3 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย = Effectiveness of implementing nursing management guidelines for persons with type 2 diabetes mellitus at Kongkrailas hospital, Sukhothai province / กนกพร ไพศาลสุจารีกุล / 2556 /Full Text
Subject
Diabetes mellitus, type 2
Nursing management
4 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ = Effectiveness of implementing nursing management guidelines for persons with type 2 diabetes mellitus, Tron hospital, Uttaradit province / วัลลภา ทองศรีอ้น / 2557 /Full Text
Subject
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus, type 2
5 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา = Effectiveness of implementing nursing management guidelines for persons with type 2 diabetes mellitus, Pong hospital, Phayao province / อัจฉราภรณ์ จำรัส / 2557 /Full Text
Subject
Nursing management
Diabetes mellitus, type 2
6 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน = Effectiveness of implementing nursing managment guidelines for persons with type 2 diabetes mellitus, Pasang hospital, Lamphun province / น้ำทิพย์ ภคบวร / 2557 /Full Text
Subject
Nursing management
Diabetes mellitus, type 2
7 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Effectiveness of implementing nursing management guidelines for persons with diabetes type 2, Pua Crown Prince hospital, Nan province / พรพิมล ทนุกิจ / 2556 /Full Text
Subject
Nursing management
Diabetes mellitus, type 2
8 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับ การป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในพระภิกษุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ห้องตรวจผู้ป่วยสงฆ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of clinical nursing practice guidelines implementation for foot ulcer prevention in monks with type 2 diabetes, Monk Outpatient Department, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / รัตนา พงษ์ศิริ / 2557 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
สงฆ์
ผู้ป่วย -- การดูแล
เท้า -- บาดแผลและบาดเจ็บ
Diabetic foot -- complication
Diabetic foot -- prevention and control
Diabetes Mellitus, type 2
9 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี = Effectiveness of implementing clinical nursing practice guideliness for promoting glycemic control among persons with diabetes type 2, Sa Bot hospital, Lop Buri province / อรอุมา วรรณหนองคู / 2555 /Full Text
Subject
Blood sugar -- control
Diabetes mellitus, type 2
10 ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคกับเก้าอี้ต่อระดับฮีโมโกบินเอวันซีในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 = Effect of chair aerobic exercise on hemoglobin A1C level among persons with type 2 diabetes / พวงเพชร สุ่มประเสริฐ / 2556 /Full Text
Subject
Exercise
Diabetes mellitus, type 2


Page : 1