ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 39 รายการ จากคำว่า Diabetes mellitus

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of a pharmacist practitioner model for caring patients with type 2 diabetes mellitus / Angkoon Pavasudthipaisit / The 2009 /Full Text
Subject
Non-insulin-dependent diabetes -- Treatment
Diabetes mellitus, Non-insulin-dependent -- therapy
2 Glycemic control behaviors among adults with typr 2 diabetes mellitus : sociocultural context in Sri Lanka = พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 : บริบททางสังคมและวัมนธรรมในประเทศศรีลังกา / Amarasekara Appuhamillage Thamara Dilhani Amarasekara / graduate 2014 /Full Text
Subject
Blood sugar -- control
Behavior
Diabetes mellitus, type 2
3 Hypoglycemic action of some medicinal plants in normal and alloxan diabetic rats = การออกฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลของพืชสมุนไพรบางชนิด ในหนูปกติและหนูที่ทำให้เป็นเบาหวานด้วยอัลลอคซาน / Aunggul Poatphrommanee. / 1989. /Full Text
Subject
Hypoglycemic agents.
Herbs -- Therapeutic use
Diabetes
Materia medica, Vegetable
Medicinal plants
Dissertations, academic -- Biochemistry
Diabetes mellitus, experimental
Plants, medicinal
Animals, laboratory -- Rats
4 Importance of health and lifestyle of Chinese patients with diabetes mellitus Shi Qifang / Shi, Qifang / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health
Lifestyle
Diabetes mellitus
Diabetes
Diabetes -- China
Life style
5 Physiological factors correlated with 6 minute walk distance in male patients with type 2 diabetes mellitus / Kitima Rongsawad / 2006 /Full Text
Subject
Walking
Diabetes -- Patients
Diabetics mellitus
Diabetics mellitus, Type 2
Walking
6 การดูแลตนเองด้านโภชนาการและสุขภาพกับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน / วินธนา คูศิริสิน / 2546 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- เชียงใหม่
สุขภาพ
น้ำตาลในเลือด
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
อินซูลิน
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Nutrition
Blood sugar
Diabetes mellitus, non -- insulin -- dependent
7 การบริโภคคาร์โบไฮเดรตและฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Carbohydrate intake and hemoglobin A1c in older adults with type 2 diabetes mellitus / วินัฐ ดวงแสนจันทร์ / 2561 /Full Text
Subject
Diabetes Mellitus
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- การดูแล
8 การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกันโรคเบาหวาน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Practices of village health volunteers based on community capacity building strategy in diabetes prevention in Wiang Sub district, Chiang Sean district, Chiang Rai province / นภาวดี ใจดี / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus -- prevention & control
9 การพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรงพยาบาลชุมชน = Health care network development for persons with diabetes mellitus, community hospitals / สุภาพร พราหมณ์ชู / 2555 /Full Text
Subject
Health care
Diabetes mellitus
10 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา = Development of clinical practice guidelines for promotion of exercise behavior among older persons with diabetes, diabetic clinic, Phang-nga hospital / อัจฉราภรณ์ พูลศรี / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพังงา. คลินิกเบาหวาน
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ -- บริการส่งเสริมสุขภาพ
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
การพยาบาลผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
Aging
Excercise -- in old age
Diabetes mellitus -- in old age
11 การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอกสำหรับโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Development of an outpatient service system for diabetes mellitus Sarapee hospital, Chiang Mai province / อัชฌา วารีย์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Outpatient
Diabetes mellitus
โรงพยาบาลสารภี
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การดูแล
12 การมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการควบคุมโรคเบาหวานในชุมชนป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of community leaders in formulating a strategic route map for diabetes control in the community, Pa Pong sub-district, Doi Saket district, Chiang Mai province / ธวัชชัย ขันแก้วมิ่ง / 2556 /Full Text
Subject
Community health
Strategic planning
Diabetes mellitus -- prevention & control
13 การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / สุนีย์ เก่งกาจ / 2544 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Complications
Diabetes mellitus
เยาวชน -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
เบาหวาน -- ภาวะแทรกซ้อน
14 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคเบาหวานโดยแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for persons with diabetes mellitus by family health leaders, Sobtae subdistrict, Chomtong district, Chiang Mai province / ผ่องพรรณ ชัยชนะ / 2555 /Full Text
Subject
Diabetes mellitus
15 การวิเคราะห์สถานการณ์การส่งต่อผู้ที่เป็นโรคเบาหวานของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา = Situational analysis of referral for persons with diabetes mellitus of contracting unit for primary care, Chun district, Phayao province / สุปราณี ยศสละ / 2555 /Full Text
Subject
Diabetes mellitus
Primary health care
Referal and consulation
16 การวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Situstional analysis of promoting glycemic control among older patients with diabetes mellitus, inpatient unit, Nakornping hospital, Chiang Mai Province / อรนุช ปัญจะมา / 2556 /Full Text
Subject
Blood sugar -- control
Diabetes mellitus -- in old age
Hospital -- inpatient services
17 การวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเท้าของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน โรงพยาศรีสังวรสุโขทัย =Situational analysis of foot care behavior enchancement among older persons with diabetes mellitus, Srisangworn Sukhothai hospital / ณัตยา บูรณไทย / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาศรีสังวรสุโขทัย
ผู้สูงอายุ -- พฤติกรรมสุขภาพ
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การดูแล
การพยาบาลผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
Diabetes mellitus -- in old age
Foot
18 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับการจัดการดูแลเพื่อควบุคมระดับน้ำตาลในผุ้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลน่าน = Clinical situational analysis of care management to control blood sugar among patients with type 2 diabetes mellitus at Nan hospital / ธมภร ขุนจันทร์ดี / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Diabetes mellitus -- diet therapy
Diabetes -- patients
19 ความเข้มแข็งในการมองโลกและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน / วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์ / 2543 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
น้ำตาลในเลือด
Dissertations, academic -- nursing
Diabetes mellitus
20 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย = Effectiveness of implementing nursing management guidelines for persons with type 2 diabetes mellitus at Kongkrailas hospital, Sukhothai province / กนกพร ไพศาลสุจารีกุล / 2556 /Full Text
Subject
Diabetes mellitus, type 2
Nursing management


Page : 1 2