ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Detectors

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Automatic target detection and counting using correlation filter and its application to cervical cancer cells detection in Pap smears = การตรวจจับและนับเป้าหมายแบบอัตโนมัติโดยใช้ตัวกรองสหสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการตรวจจับเซลล์มะเร็งปากมดลูกในแปปสเมียร์ / Thanatip Chankong / The 2013 /Full Text
Subject
Detectors
Engineering instruments
Cervix uteri -- Cancer
2 Construction and development of gas detection devices based on physical change of modified metal oxide for determination of some selected alcohols = การสร้างและการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สบางชนิด โดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลหะออกไซด์ดัดแปรเพื่อการตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่คัดเลือกบางชนิด / Amnat Ruangchaiwat / The 2013 /Full Text
Subject
Gas detectors
Gases
3 Development of a multi channel airborne particulate matter detector by electrical technique = การพัฒนาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศแบบหลายย่านวัดด้วยเทคนิคทางไฟฟ้า / Artit Yawootti / The 2017 /Full Text
Subject
Detectors
Air -- Pollution
Dust control
Electric fields
4 Precipitation and impregnation of noble metal-loaded WO3 nanoparticles for gas sensor applications = การตกตะกอนและการเอิบชุ่มของอนุภาคนาโนทังสเตนไตรออกไซด์โหลดด้วยโลหะมีตระกูล สำหรับการประยุกต์ป็นตัวรับรู้แก๊ส / Sathukarn Kabcum / The 2017 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Gas
Gas detectors
5 Synthesis and Characterization of Zinc Oxide Tetrapod network by microwave-assisted thermal oxidation for gas sensor applications = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของโครงข่ายเตตระพอดซิงก์ออกไซด์โดยออกซิเดชันเชิงความร้อนที่ใช้ไมโครเวฟช่วยสำหรับการประยุกต์เป็นตัวตรวจจับก๊าซ / Meechai Thepnurat / The 2016 /Full Text
Subject
Oxidation
Heat
Microwaves
Gas detectors
Zinc Oxide Tetrapod
6 Zinc oxide field effect transistors for gas sensor applications = ทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้าซิงก์ออกไซด์สำหรับการประยุกต์เป็นก๊าซเซนเซอร์ / Witawat Ponhan / 2014 /Full Text
Subject
Field-effect transistors
Transistors
Gas detectors


Page : 1