ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Derivatization

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Cellular and molecular mechanisms of quercetin and its glycoside derivatives: the inhibition of P-glycoprotein- and MRP1-mediated efflux of pirarubicin = กระบวนการออกฤทธิ์ระดับเซลล์และโมเลกุลของควอซิตินและสารอนุพันธ์ที่มีน้ำตาลมาต่อ : การยับยั้งการขับยาพีราบูบิซีนของพี-ไกลโคโปรตีนและเอ็มอาร์พีวัน / Winit Choiprasert / The 2009 /Full Text
Subject
Derivatization
Quercetin -- Derivatization
Chemical reactions
Cancer -- Genetic aspects
Antineo[lastic Combined Chemotherapy Protocols
Drug Resistance, Neoplasm
Quercetin
2 Inhibition of VEGF gene expression by perylene derivatives = การยับยั้งการแสดงออกของยีนวีอีจีเอฟ โดยสารอนุพันธ์ของเพอรีลีน / Khajohn Joonlasak / 2010 /Full Text
Subject
Perylene -- Derivatization
Gene expression
3 Quantitative structure-activity relationships in 2- hydroxycyclohexylsulfonamide derivatives against botrytis cinerea = ความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างโครงสร้างกับการออกฤทธิ์ของสารอนุพันธ์ 2-ไฮดรอกซีไซโคลเฮกซิลซัลโฟนาไมด์ในการต้านเชื้อ Botrytis cinerea / Warot Chotpatiwetchkul / The 2012 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytic
Antifungal agents
Derivatization
4 Synthesis and bioactivities testings of some piperine derivatives = การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของอนุพันธ์พิเพอรีนบางชนิด / Nongpanga Phichai / 2008 /Full Text
Subject
Derivatization
5 Synthesis of naphthoquinone derivatives and piperine analogues = การสังเคราะห์อนุพันธ์ของแนฟโทควิโนนและสารหน้าที่คล้ายพิเพอรีน / Wanthani Paengsri / 2012 /Full Text
Subject
Derivatization
Piperine


Page : 1