ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 59 รายการ จากคำว่า Depression

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Home-based nursing intervention program for enhancing quality of life of stroke survivors = โปรแกรมการปฎิบัติการพยาบาลที่บ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง / Totsaporn Khampolsiri / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Cerebrovascular disease
Brain -- Diseases
Cerebrovascular disorders -- Rehabilitation
Depression, Mental
2 Development of participatory depression prevention model for Thai adolescents = การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้าโดยการมีส่วนร่วมสำหรับวัยรุ่นไทย / Kwaunpanomporn Thummathai / The 2015 /Full Text
Subject
Depression in adolescence
Psychotic depression
Adolescence -- Lamphun
3 Effect of cognitive-mindfulness practice program on depression in Thai elderly women = ผลของการบำบัดทางสติและปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าในผู้หญิงไทยสูงอายุ / Voranut Kitsumban / 2008 /Full Text
Subject
Depression in old age
Depression in women
Geriatric psychiatry
Dissertations, Academic -- Nursing
4 Effect of group cognitive behavior therapy program on depressive symptoms among older women = ผลของโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่มต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุหญิง / Chaowanee Longchoopol / The 2016 /Full Text
Subject
Depression
Depression in old age
Older people
5 Effectiveness of a computerized cognitive behavioral therapy program on reducing depression among youth in the juvenile vocational training center = ประสิทธิผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์บำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อการลดภาวะซึมเศร้าของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน / Saranya Wannachaiyakul / 2016 /Full Text
Subject
Depression
Depression in children
Depression in adolescence
ความซึมเศร้า
6 Effectiveness of a school-based cognitive behavioral therapy program for Thai adolescents = ประสิทธิผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในเด็กวัยรุ่นไทยที่มีภาวะซึมเศร้า / Sararud Vuthiarpa / 2011 /Full Text
Subject
Depression
Behavior therapy
Adolescents
7 Predicting factors of relapse among persons with major depressive disorder = ปัจจัยทำนายการกลับเป็นซ้ำในผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า / Khwanjit Mahakittikun / 2012 /Full Text
Subject
Depression
8 Social support and postpartum depression among primiparas Lu Hong / Lu, Hong / 2000 /Full Text
Subject
Postpartum depression
Social networks -- China
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Depression
Puerperium
9 Testing a model of depression among Thai adolescents = การทดสอบรูปแบบภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นไทย / Duangjai Vatanasin / The 2012 /Full Text
Subject
Depression
Testing
10 การติดเฟซบุ๊กและภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น = Facebook addiction and depression among adolescents / เฉลิมพล ก๋าใจ / 2560 /Full Text
Subject
Depression
Adolescent
ความซึมเศร้าในวัยรุ่น
ความซึมเศร้า
การติดสื่อสังคมออนไลน์
อินเทอร์เน็ตกับวัยรุ่น
11 การปฏิบัติการพยาบาลในการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน = Nursing practice for depression screening in chronically III patients, In-patient department, Santisuk Hospital, Nan Province / เกษร ไชยวุฒิ / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสันติสุข
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Chronic disease
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ -- น่าน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
อารมณ์เศร้า
12 การพัฒนาแผนจำหน่ายผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a discharge plan for patients with major depressive disorders, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai province / ขนิษฐา โยธี / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Patient discharge
13 การลดภาวะซึมเศร้าด้วยโปรแกรมพฤติกรรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ในผู้ป่วยโรคติดสุรา: กรณีศึกษา ในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Reduction of depression using the rational emotive behavior therapy program among patients with alcohol dependence: a case study in Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / วนิดา ฟักเล็ก / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
พิษสุราเรื้อรัง
พิษสุราเรื้อรัง -- การรักษา
ความซึมเศร้า
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Behavior therapy
Alcoholism
14 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแล ผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for alcohol-dependent patients with Major depressive disorders, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / เวนิช ศรีบุรินทร์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Alcoholism
Depression
Caregivers
15 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for persons with major depressive disorders, Doisaket hospital, Chiang mai Province / วรางคณา เผ่าวงศา / 2556 /Full Text
Subject
Caregivers
Depression
16 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราที่มีภาวะซึมเศร้าที่มารับบริการในโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for persons with alcohol dependence and depression receiving services at Chomtong hospital, Chiang Mai province / นันท์นภัส ธนากุลภิวัฒน์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Alcoholism
Depression
Caregivers
17 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการในหอผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for patients with major depressive disorders receiving services in adult psychiatric ward, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / อรุณี ปาลี / 2559 /Full Text
Subject
Depression
Maharaj Nakorn Chiang Mai
18 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้าที่มารับบริการในโรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ = Situational analysis of caring for chronically III patients with depression receiving services at Krok Phra Hospital, Nakhon Sawan Province / ราตรี โชติกพงษ์ / บัณฑิตวิยาลัย 2552 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- การดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- การดูแล -- นครสวรรค์
ความซึมเศร้า
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Chronically ill -- care
Hospitals -- outpatient services -- Nakorn Sawan
19 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้าที่มารับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์ = Situational analysis of caring for chronically III patients with depression receiving services at Ruam Chit Primary Care Unit, Uttaradit Province / ณัฏฐพร พันแพง / 2552 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- การดูแล
ความซึมเศร้า
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ -- อุตรดิตถ์. ตำบลร่วมจิต
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Chronically ill -- care
Primary health care -- Uttaradit
20 การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา = Situational analysis of prevention for suicide in persons with depression, Chiangkham hospital, Phayao province / ยุพิน อินหลง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Suicide -- prevention
Suicide
Depression


Page : 1 2 3