ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Depression -- in adolescence

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of participatory depression prevention model for Thai adolescents = การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคซึมเศร้าโดยการมีส่วนร่วมสำหรับวัยรุ่นไทย / Kwaunpanomporn Thummathai / The 2015 /Full Text
Subject
Depression in adolescence
Psychotic depression
Adolescence -- Lamphun
2 ความซึมเศร้าและความคิดอัตโนมัติในทางลบ ของวัยรุ่นตอนปลาย / ลัดดา แสนสีหา / 2536 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Depression -- in adolescence
Thinking -- in adolescence
ความซึมเศร้าในวัยรุ่น
ความคิดและการคิด
ความซึมเศร้า
3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของเด็กวัยรุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มัณฑนา นทีธาร / มัณทนา นทีธาร / 2546 /Full Text
Subject
ความซึมเศร้าในวัยรุ่น
ความซึมเศร้าในเด็ก
ความซึมเศร้า
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Depression -- in adolescence
4 ผลของการสร้างจินตภาพต่อภาวะซึมเศร้าของเด็กวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ = Effect of imagery on depression among adolescents in Chiang Mai's Home for Boy / จารุณี มโนรา / 2546 /Full Text
Subject
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
จินตนาการ
ความซึมเศร้าในวัยรุ่น
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
สุขภาพจิต
Dissertations, academic -- nursing
Imagination
Depression -- in adolescence


Page : 1