ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Dental caries

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of nitrous oxideoxygen inhalation sedation on the success rate of pulpal anesthesia in patients with irreversible pulpitis premedicated with ibuprofen = ผลของยาระงับความรู้สึกชนิดสูดดมไนตรัสออกไซด์ออกซิเจนต่ออัตราความสำเร็จของการชาของเนื้อเยื่อในในผู้ป่วยที่มีอาการเนื้อเยื่อในอักเสบแบบผันกลับไม่ได้ที่ได้รับยาไอบูโพรเฟนก่อนรักษา / Sophon Simprasert / The 2015 /Full Text
Subject
Dental caries
Teeth -- Diseases
Nitrous oxide
2 Outcomes of partial pulpotomy using either proRoot MTA or biodentine in permanent teeth with carious pulp exposure of 6-18 years old patients = ผลการรักษาด้วยวิธีการตัดเนื้อเยื่อในบางส่วนโดยใช้โปรรูทเอ็มทีเอหรือไบโอเดนทีนในฟันแท้ที่ผุถึงเนื้อเยื่อในของผู้ป่วยอายุ 6-18 ปี / Issaraporn Khoipanich / The 2016 /Full Text
Subject
Dentistry
Dental caries
Dental pulp
3 Outcomes of pulp protection with either dycal and vitrebond or biodentine in permanent teeth with deep caries of 6-18 years old patients = ผลของการปกป้องโพรงฟันด้วยไดแคลและไวทริบอนด์หรือไบโอเดนทีนในฟันแท้ผุลึกของผู้ป่วยอายุ 6-18 ปี / Suthida Theppimarn / The 2016 /Full Text
Subject
Dentistry
Dental caries
4 การบริโภคอาหารที่ก่อให้เกิดฟันผุกับสภาวะฟันผุในคนวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / กันยารัตน์ วิโรจน์พงศ์ / 2545 /Full Text
Subject
ฟันผุ
ผู้ใหญ่ -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
อาหาร
บริโภคกรรม
Dental caries
Cariogenic agent
5 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for oral health care among dependent elders, male medical unit 3, Maharaj Nakorn chiang mai hospital / รัชนก แดนเขตต์ / 2557 /Full Text
Subject
Dental caries
Aging
6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดฟันผุในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา อายุ 6 ปี ของอำเภอไกสอนพมวิหาน จังหวัดสะหวันนะเขด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Factors affecting dental caries in the6 Year old school children in Kaisone Phomvihanh District Savannakheth Province, Lao PDR / สุขสมพร บุญญาฤทธิ์ / 2550 /Full Text
Subject
Dental caries -- children -- Lao -- research
Dental care for children -- Lao -- research
Pediatric dentistry -- Lao -- research


Page : 1