ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Dementia -- in old age

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อมที่มารับบริการในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for older persons with dementia receiving services at Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / นงลักษณ์ คำบัวตอง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Dementia -- in old age
Geriatric nursing
2 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมฝึกความจำในผู้สุงอายุที่มีภาวะความจำบกพร่องเล็กน้อย อำเภอปัว จังหวัดน่าน = Effectiveness of memory training program implementation among elderly with mild cognitive impairment, Pua district, Nan province / จุติพงษ์ ศรีตนไชย / 2558 /Full Text
Subject
Memory
Elderly
Dementia -- in old age
3 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมฝึกความจำในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะแรกในคลินิกความจำ โรงพยาบาลลำปาง = Effectiveness of memory training program implementation among elderly with early-stage dementia, memory clinic, Lampang hospital / รัชนี ศรเจียงคำ / บัรฑิตวิทยาลัย 2557 /Full Text
Subject
Dementia -- in old age
Aging
4 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม = Factors predicting quality of life among caregivers of older persons / ณัฐวรรณ พินิจสุวรรณ / 2557 /Full Text
Subject
Quality of lofe Caregivers
Caregivers
Aging
Dementia -- in old age
5 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มี่ภาวะสมองเสื่อมระยะแรก = Health promoting behaviors and health status of older persons with early-stage dementia / กรรณิกา ปิงแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
Behavior
Health promotion
Health status
Aging
Dementia -- in old age


Page : 1