ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Decision making

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Decision making regarding cesarean section among Thai pregnant women = การตัดสินใจเกี่ยวกับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องของสตรีไทยที่ตั้งครรภ์ / Chaweewan Yusamran / 2003 /Full Text
Subject
Pregnant women -- Health and hygiene
Prenatal care
Dissertations, academic -- nursing
Decision making
Cesarean section
Pregnancy
2 Participation in decision making and organizational citizenship behavior among nurses in medical college hospitals, Dhaka, the people's republic of Bangladesh = การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์ ธากา สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ / Meherun Nesa / The 2014 /Full Text
Subject
Decision making
Organization
Behavior
3 Public decision making on nuclear power plant policy in Thailand under asymmetric information = การตัดสินใจเชิงนโยบายของสาธารณชนด้านโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทยภายใต้ข้อมูลที่ไม่สมมาตร / Nutphimol Autthajaroon / The 2016 /Full Text
Subject
Nuclear power plants
Attitude (Psychology)
Cost effectiveness -- Economic aspects
Decision making
4 Work empowerment and decisional involvement Among Nurses in University Hospitals, Kathmandu, Nepal = การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล / Bina Poudel / The school 2013 /Full Text
Subject
University Hospitals -- Nepal
Nurses
Decision making
5 กระบวนการตัดสินใจในการใช้ยาแก้ปวดชนิดซองของคนวัยทำงาน : กรณีศึกษาในชุมชนสดใส อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Decision making process leading to the use of pain killing drugs in packet form among working age people: a case study in Sodsai community, Muang District, Lamphun Province / อินทริยา อินทพันธุ์ / 2535 /Full Text
Subject
ยาแก้ปวด
ชุมชนสดใส (ลำพูน)
Analgesics
Drugs -- Decision- making


Page : 1