ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Death

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Study of apoptosis-inducing action of siamois red wine polyphenols in breast cancer MDA-MB-435 cells xenografted in athymic nude mice: Molecular imaging and histochemical evidence = การศึกษาการออกฤทธิ์ของสารโพลีฟีนอลในไวน์แดงสยามมัวส์ต่อการตายแบบอะพอพโตซีสของเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MDA-MB-435 ที่ปลูกถ่ายในหนูเปลือยที่ตัดต่อมไทมัส: ตรวจผลโดยการสร้างภาพระดับเคมีและฮีทโตเคมี / Samarn Dechsupa / 2006 /Full Text
Subject
Apoptosis
Cell death
Apoptosis
Polyphenols
Wine
Breast Neoplasms
2 การเตรียมตัวสำหรับความตายของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / อุทยา นาคเจริญ / 2544 /Full Text
Subject
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ความตาย
Dissertations, academic -- nursing
Death
HIV infections
3 ความต้องการในภาวะสูญเสียและเศร้าโศกของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยภาวะใกล้ตาย / สุนิศา สุขตระกูล / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผู้ป่วยหนัก -- การดูแล -- เชียงใหม่
การดูแลขั้นวิกฤต -- เชียงใหม่
การตาย
ความเศร้า -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Grief
Death
4 เจตคติต่อความตายกับภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวีในสถานสงเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่ / นารี พิมพ์เบ้าธรรม / 2545 /Full Text
Subject
สถานสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ดูแลเด็ก -- เชียงใหม่
เด็กกำพร้า -- เชียงใหม่
ความซึมเศร้า -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Death
Depression
HIV infections
5 สถานการณ์การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บและการจัดการก่อนการเสียชีวิต = Situation of trauma death and management prior to death / วีรพล แก้วแปงจันทร์ / 2557 /Full Text
Subject
Trauma
Death


Page : 1