ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Database management

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Decision support system for research management in universities = ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัย / Thanapun Kulachan / 2010 /Full Text
Subject
Decision support systems
Database management
Data warehousing
Information storage and retrieval systems -- Research
Universities and colleges -- Research
2 Dynamic knowledge management system for industrial cluster: a case study of Lampang Ceramic Cluster = ระบบการจัดการความรู้เชิงพลวัตสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม กรณีศึกษากลุ่มเซรามิกลำปาง / Atichart Harncharnchai / 2010 /Full Text
Subject
Knowledge management
Management ibformation systems
Database management
Ceramic industries -- Lampang
3 Factors influencing the online databases usage among undergraduate CMU Students at Central Library, Chiang Mai University = ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Wiparat Fhaikaew / 2008 /Full Text
Subject
Database management
Online databases
Online databases -- Study and teaching
Online databases -- Problems, exercises, etc
Online system
4 การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์ในผู้ให้บริการทางการแพทย์ของเครือข่ายคู่สัญญาบริการระดับปฐมภูมิ ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Development of medical information exchange system among healthcare providers in contracting unit for primary care network in Maesot District, Tak Province / บุณฑริกา ไทยกล้า / 2558 /Full Text
Subject
Database management
Medical care -- Databases
Public health
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
บริการทางการแพทย์
การบริบาลทางเภสัชกรรม


Page : 1