ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 10 รายการ จากคำว่า Cytology

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Behavior of transgenic mouse embryonic Fibroblasts producing the versican which lack of A subdomain = พฤติกรรมของเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากเอมบริโอหนูตัดต่อยีนซึ่งผลิตสารเวอร์ชิแคนที่ขาดส่วน เอ ซับโดเม / Keittisak Suwan / 2009 /Full Text
Subject
Fibroblasts
Biochemistry
Rat -- Cytology
2 Biodiversity and beneficial effects of arbuscular mycorrhizal fungi associated with physic nut (Jatropha curcas L.), a potential biofuel plant in Thailand = ความหลากหลายทางชีวภาพและผลที่เป็นประโยชน์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์มายคอร์ไรซาที่สัมพันธ์กับสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) พืชชีวพลังงานที่มีศักยภาพในประเทศไทย / Supattra Charoenpakdee / The 2009 /Full Text
Subject
Fungi -- Cytology
Fungi in agriculture
3 Biodiversity of fungi on some grasses and their production of bioactive compounds = ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราบนหญ้าบางชนิดและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ / Weraphol Bhilabutra / 2009 /Full Text
Subject
Fungi -- Cytology
Biological diversity
4 Cell community and tissue development of peripheral blood stem cells from normal human adult subjects cultured on 3D-Nanofibrous scaffold = การพัฒนาเป็นกลุ่มเซลล์และเนื้อเยื่อของเซลล์ต้นกำเนิดจากหลอดเลือดดำของคนปกติวัยเจริญพันธุ์เลี้ยงบนโครงร่างเส้นใยนาโนสามมิติ / Saranya Jaruchainiwat / 2009 /Full Text
Subject
Cytology
Manufacturing cells
Veins
Stem Cells
Stem Cell Transplantation
Cells
5 Clonal distribution of neuroantigen-specific T-cell populations in multiple sclerosis and phenotype of primary T cells with reduced expression of CD147 = การกระจายตัวจากการโคลนของประชากรที-เซลล์ที่จำเพาะต่อนิวโรแอนติเจนในโรคมัลติเปิลสเคลอโรซิสและคุณลักษณะของไพรมารีทีเซลล์ที่ถูกลดการแสดงออกของโมเลกุลซีดี147 Brian Biegler / Biegler, Brian / 2012 /Full Text
Subject
Cells
Cytology
6 Effects of aflatoxin B1 on plasma lipoproteins and erythrocyte morphology in albino rats = ฤทธิ์ของอะฟลาทอกซิน บี หนึ่ง ต่อลิโปโปรตีนในพล่สมาและรูปร่างของเซลล์เม็ดเลือดแดงในหนูขาว / Udomphand Khansuwan / 1986 /Full Text
Subject
Aflatoxins
Blood lipoproteins
Erythrocytes
Rats as laboratory animals
Dissertations, academic -- Biochemistry
Aflatoxins -- Toxicity
Lipoproteins -- Biosynthesis
Erythrocytes -- Cytology
Rats -- Case studies
7 Effects of dexamethasone on growth, morphology and enzyme activities of candida albicans and their effects on the pathogenicity in mice = อิทธิพลของยาเด็กซาเมตาโซนต่อการเติบโต รูปร่างลักษณะและปฎิกิริยาเอ็นไซม์ของเชื้อ Candida albicans และผลที่มีต่อการเกิดโรคในหนู / Patcharin Pramoonjago / 1984 /Full Text
Subject
Dexamethasone
Fungi -- Hyphae
Fungi -- Cytology
Fungi -- Morphology
Pathogenic fungi
Mice
Dissertations, academic -- Microbiology
Candida albicans
8 Phenotypic and genotypic relationships of pythium insidiosum isolated from patients and environments = ความสัมพันธ์ทางลักษณะและพันธุกรรมของเชื้อพิเทียมอินสิดิโอซัมที่แยกได้จากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม / Jidapa Supabandhu / 2009 /Full Text
Subject
Fungi -- Cytology
Micrcbiology
Pythium insidiosum
9 Roles of sericin protein from silkworm cocoons, bombyx mori, on human embryonic stem cells and wharton's jelly mesenchymal stem cells = บทบาทของโปรตีนซิริซินจากรังหนอนไหม (Bombyx mori) ต่อเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิดวาร์ตันเจลลีมี-เซนไคม์ของมนุษย์ / Kewalin Inthanon / The 2015 /Full Text
Subject
sericin
Cytology
10 The Role of penicillium marneffei laccases against stress conditions = บทบาทของแลคเคสใน Penicillium marneffei ต่อการต้านสภาวะเครียด Tanawat Tangmala / Ariya Sapmak / The 2013 /Full Text
Subject
Fungi
Fungi -- Cytology
Antifungal agents


Page : 1