ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Cytogenetics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การตรวจวิเคราะห์ไอโซโครไมโซมเอ็กซ์ โดยวิธีเซลล์พันธุศาสตร์ และอณูเซลล์พันธุศาสตร์ ในผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการเทอร์เนอร์ / วัชรี เที่ยงอยู่ / 2541 /Full Text
Subject
โครโมโซม
เซลล์พันธุศาสตร์ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Anatomy
Turner's syndrome
Cytogenetics analysis
Isochromosomes
2 การศึกษาทางไซโตเจนเนติกในสตรีที่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด / กรรณิกา สาธร / 2531 /Full Text
Subject
ชัยโตเจเนติคส์
คุมกำเนิด, ยากิน
ยาคุมกำเนิด
สตรี
Dissertations, academic -- Anatomy
Cytogenetics -- Drug effects
Contraceptives, oral -- Blood
3 เซลล์พันธุศาสตร์ในเด็กปัญญาอ่อนในจังหวัดเชียงใหม่ / กนกรัชต์ ตียพันธ์ / 2536 /Full Text
Subject
โครโมโซม
ปัญญาอ่อน -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Anatomy
Cytogenetics
Mental retardation -- Chiang Mai
เซลล์พันธุศาสตร์
4 ผลทางไซโตเจเนติคของสารดีจากไพล (Zingiber cassumunar Roxb.) ต่อโครโมโซมของมนุษย์ที่เตรียมจากลิมฟ์โฟซัยท์ที่เพาะเลี้ยง / สมภพ บุญทิม / 2533 /Full Text
Subject
โครโมโซม
ไพล
ลิย์มโฟซัยต์
Dissertations, academic -- Anatomy
Zingiberales
Genetics, medical
Chromosome abnormalities
Cytogenetics -- Drug effects


Page : 1