ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 12 รายการ จากคำว่า Cyanobacteria

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Correlations between some parameters of cyanobacterial growth, microcystin quantity, water and sediment qualities in some Thai water resources = สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรบางประการของการเติบโตของไซยาโนแบคทีเรียปริมาณไมโครซิสติน คุณภาพน้ำและดินตะกอน ในแหล่งน้ำบางแห่งของประเทศไทย / Rattapoom Prommana / 2006 /Full Text
Subject
Cyanobacteria -- Thailand
Microcystins
Microsystis -- Thailand
Water -- Microbiology
Water quality -- Thailand
2 Development of ultrasonic technology for treatment of toxic microcystis spp. in water resources = การพัฒนาเทคโนโลยีอัลตราโซนิกเพื่อการบำบัดสาหร่ายพิษไมโครซิสติสในแหล่งน้ำ / Pawalee Srisuksomwong / 2012 /Full Text
Subject
Cyanobacteria
Bacteria
Ultrasonic waves
3 Distribution of Microcystis aeruginosa Kutz and water quality in Mae Kuang Udomtara Reservoir, Chiang Mai Province / Tossapon Vijaranakorn / 2003 /Full Text
Subject
Cyanobacteria -- Chiang Mai
Phytoplankton -- Chiang Mai
Water quality -- Chiang Mai
Reservoirs -- Chiang Mai
Mae Kuang Udomtara Reservoir
4 Diversity and cyanotoxins pf toxic cyanobacteria in some water resources of Thailand = ความหลากหลายและไซยาโนทอกซินของแบคทีเรียสีเขียวแกมน้ำเงินที่เป็นพิษในแหล่งน้ำบางแห่งของประเทศไทย / Jeeraporn Pekkoh / 2008 /Full Text
Subject
Cyanobacteria
5 Diversity of halophilic cyanobacteria in some saline soils of Thailand and their cultivation = ความหลากหลายของฮาโลฟิลิกไซยาโนแบคทีเรียในดินเค็มบางแหล่งของประเทศไทยและการเพาะเลี้ยง / Thomrat Chatchawan / 2012 /Full Text
Subject
Cyanobacteria
Soils, Salts in
6 Isolation of Phycoerythrin and Phycocyanin from Red Algae and Cyanobacteria for Using as Potential Market Dyes in Immunofluorescence Assay = การแยกไฟโคอิริทรินและไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสีแดงและไซยาโนแบคทีเรียเพื่อใช้เป็นตัวตรวจสอบที่มีศักยภาพทางอิมมูโนฟลูออเรสเซนท์ / Somchai Awakairt / school Chiang mai university 2007 /Full Text
Subject
Algae
Cyanobacteria
Immunofluorescence
Immunology
7 Monitoring of Microcystins from Toxic Blue-Green Algae and Water Quality in Mae Kuang Udomtara Reservoir, Chiang Mai Province, Year 2004-2005 = การติดตามตรวจสอบไมโครซิสตินจากสาหร่ายพิษสีเขียวแกมน้ำเงินและคุณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ปี 2547-2548 / Inthira Seekhao / 2006 /Full Text
Subject
Cyanobacteria
Reservoir ecology -- Chiang Mai
Reservoirs -- Chiang Mai
Water quality -- Chiang Mai
Environmental quality -- Chiang Mai
Mae Kuang Udomtara Reservoir
8 Monitoring of toxic blue-green algae related to water quality in Mae Kuang Udomtara Reservoir, Chiang Mai / Woralak Chansribut / 2002 /Full Text
Subject
Cyanobacteria
Reservoir ecology -- Chiang Mai
Reservoirs -- Chiang Mai
Water quality -- Chiang Mai
Environmental quality -- Chiang Mai
Mae Kuang Udomtara Reservoir
9 Morphological and phylogenic criteria in taxonomic studies of cyanobacteria at som hot spring areas in Thailand = การใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และสายพันธุกรรม ในการศึกษาอนุกรมวิธานของไชยสโนแบคทีเรียบริเวณน้ำพุร้อนบางแหล่งในประเทศไทย / Udomluk Sompong / 2006 /Full Text
Subject
Cyanobacteria -- Thailand
Hot springs -- Thailand
10 Optimization of microcystins extraction and monitoring of toxins in water samples from Mae Kuang Udomtara Reservoir. Chiang Mai Province / Pamornwan Nutniyom / 2003 /Full Text
Subject
Cyanobacteria -- Chiang Mai
Microsystins -- Chiang Mai
Water quality -- Chiang Mai
Reservoirs -- Chiang Mai
Mae Kuang Udomtara Reservoir
11 Phycobiliprotein from thermotolerant cyanobacteria isolated from Hot Spring and Its antioxidative activity = ไฟโคบิลิโปรตีนจากไซยาโนแบคทีเรียทนความร้อนที่แยกจากน้ำพุร้อนและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ / Chayakorn Pumas / 2011 /Full Text
Subject
Cyanobacteria
Phycobiliprotein
Hot Spring
12 Polyphasic taxonomy and prebiotic potential of cyanobacteria Nostochopsis spp. from Northern Thailand = อนุกรมวิธานแบบพอลิฟาสิกและศักยภาพการเป็นพรีไบโอติกของไซยาโนแบคทีเรีย Nostochopsis spp. จากภาคเหนือของประเทศไทย / Manita Motham / 2013 /Full Text
Subject
Cyanobacteria


Page : 1