ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Crystal lattices

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Crystallographic structural studies and plasma modification of bombyx mori silk model compounds = การศึกษาโครงสร้างผลึกและการดัดแปรด้วยพลาสมาของสารประกอบจำลองไหม บอมบิกซ์มอริ / Waleepan Sangprasert / school 2009 /Full Text
Subject
Crystal lattices
2 New crystal structures of cobalt-diamine derivatives framework materials prepared by solvothermal technique = โครงสร้างผลึกใหม่ของวัสดุโครงข่ายโคบอลต์-อนุพันธ์ไดเอมีนที่เตรียมด้วยเทคนิคโซลโวเทอร์มอล / Sanchai Luachan / 2008 /Full Text
Subject
Crystal lattices
Materials science
3 Single crystal growth and structural characterization of new cobalt and lanthanides coordination polymers = การปลูกผลึกเดี่ยวและการหาลักษณะเฉพาะเชิงโครงสร้างของโคออร์ดิเนชันพอลิเมอร์ชนิดใหม่ของโคบอลต์และแลนทาไนด์ / Bunlawee Yotnoi / 2012 /Full Text
Subject
Cobalt
Crystal lattices


Page : 1