ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Counseling

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การศึกษาประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรร้านยาเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นหญิง = Study of effectiveness of counseling by drugstore pharmacists to promote condom use for sexual relationship in female adolescents / ณัฐนันท์ บาระมี / 2555 /Full Text
Subject
Health education
Health counseling
Condoms
Sexually transmitted diseases -- Prevention and control
ถุงยางอนามัย
การให้คำปรึกษา
เภสัชกร
2 ความรู้เกี่ยวกับปัญหาทางเพศและการให้คำปรึกษาเรื่องเพศของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ / ผ่องพรรณ รัตนะเศรษฐากุล / 2545 /Full Text
Subject
จิตวิทยาทางเพศ -- การให้คำปรึกษา
จิตวิทยาทางเพศ -- การให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล
พฤติกรรมทางเพศ
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Sex counseling
3 ผลการให้คำปรึกษาในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชนัตถา พลอยเลื่ยมแสง / ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่สะเรียง
Counseling
Diabetics -- Mae Hong Son
Medical care
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- แม่ฮ่องสอน
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- แม่ฮ่องสอน
4 ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี / ภัทราวรรณ มณีสาคร / 2540 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
ความวิตกกังวล
Counseling
Anxiety
HIV infections
5 ผลของการปรึกษาตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อความวิตกกังวลแลความซึมเศร้าของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระหว่างรับเคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษา / เพ็ญศรี วงศ์แก้ว / 2547 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษา
เหตุผล
อารมณ์
ความวิตกกังวล
ความซึมเศร้า
ปากมดลูก -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
Anxiety
Depression
Cervix neoplasms
Drug therapy
Dissertations, academic -- Counseling psychology
Counseling
Cervix neoplasms -- Drug therapy
Radiotherapy
6 ผลของการให้การปรึกษาต่อความวิตกกังวลของสตรีก่อนได้รับการตัดมดลูก = Effect of counseling on anxiety among women before hysterectomy / ปริญญา พู่ประเสริฐศักดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
มดลูก -- ศัลยกรรม
ความวิตกกังวล
การให้คำปรึกษา
Dissertations, academic -- nursing
Counseling
Anxiety
Hysterectomy
7 ผลของการให้ความรู้และคำปรึกษารูปแบบกลุ่มโดยเภสัชกรในผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Effects of group education and counseling in diabetic outpatients by Pharmacist at Pipoon Hospital, Nakornsrithammarat Province / จิราภรณ์ มณีวุฒิกร / 2551 /Full Text
Subject
Diabetics
โรงพยาบาลพิปูน
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การดูแล
โรงพยาบาล -- นครศรีธรรมราช
Group counseling
Hospitals -- Outpatient services


Page : 1