ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Costs and cost analysis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ต้นทุนดำเนินการในการให้บริการสุขภาพที่บ้านของศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลอุดรธานี = Operating cost of home care service of primary care unit at Udonthani Hospital / สุกัลยณี สิงห์สัตย์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุดรธานี. ศูนย์สุขภาพชุมชน
บริการทางการแพทย์ -- อุดรธานี
การเยี่ยมบ้าน
บริการอนามัยชุมชน
อนามัยชุมชน
Dissertations, academic -- nursing
Costs and cost analysis
Home care services
2 ต้นทุนต่อหน่วยของงานบริการผู้ป่วยนอก ศูนย์บริการสาธารสุข เทศบาลเมืองสระบุรี / วรพจน์ ขาวผ่อง / 2542 /Full Text
Subject
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระบุรี. งานบริการผู้ป่วยนอก
Dissertations, academic -- nursing
Costs and cost analysis
ต้นทุนต่อหน่วย
โรงพยาบาล -- ต้นทุน


Page : 1