ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 36 รายการ จากคำว่า Cost

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 An Analysis of the relationship between education expenditure and the economic growth of the peoples republic of China = การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน Rujun Xu / Rujun, Xu / 2017 /Full Text
Subject
Education -- Cost
Students -- Cost
China -- Economic conditions
2 Assessment of apple production systems in Bhutan = การประเมินระบบการผลิตอแปเปิลในประเทศภูฐาน Jigme Wangdi / Wangdi, Jigme / 1995 /Full Text
Subject
Apples -- Bhutan -- Costs
Apples -- Bhutan -- Cost effectiveness
3 Attitudes and behaviour in regards to wearing the uniform among Chiang Mai University students = ทัศนคติและพฤติกรรมการแต่งเครื่องแบบของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Atinun Sookkheaw / 2005 /Full Text
Subject
Chiang Mai University -- Students -- Behavior
Chiang Mai University -- Students -- Costume
4 Changing roles of upland rice in diversified production systems in a hilltrbe village of Chiang Rai province / Charal Thong-Ngam / 1996 /Full Text
Subject
Rice -- Chiang Rai -- Cost effectiveness
Upland rice -- Chiang Rai
Mountain people -- Chiang Rai
5 Costs and feasibility analysis of mining projects in Lao PDR = การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและความเป็นไปได้ของโครงการเหมืองแร่ใน สปป.ลาว / Siphone Homngeune / 2016 /Full Text
Subject
Mines and mineral resources -- Lao
Mines and mineral resources -- Cost of operation
6 Economic analysis of rice production in Red River Delta of Viet Nam Nguyen Trong Dac / Dac, Nguyen Trong / 1996 /Full Text
Subject
Rice -- Vietnam -- Cost effectiveness
Rice -- Vietnam -- Costs
Deltas -- Vietnam
Red River Delta (Vietnam)
7 Economic viability of alternative rice production system in the rainfed lowland of Northeast Thailand / Arunee Weingsang / 1996 /Full Text
Subject
Rice -- Thailand, Northeastern -- Cost effectiveness
Rainfed lowland rice
Alternative agriculture
8 Effect of genotype, nitrogen fertilizer rate and time of drainage on yield, milling quality and economic returns of rice production / Somchit Opastrakul / 1996 /Full Text
Subject
Rice -- Thailand, Northern -- Cost effectiveness
Rice -- Varieties -- Thailand, Northern
Rice -- Milling -- Thailand, Northern
Rice -- Fertilizers -- Thailand, Northern
Nitrogen fertilizers
Drainage
9 Public decision making on nuclear power plant policy in Thailand under asymmetric information = การตัดสินใจเชิงนโยบายของสาธารณชนด้านโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทยภายใต้ข้อมูลที่ไม่สมมาตร / Nutphimol Autthajaroon / The 2016 /Full Text
Subject
Nuclear power plants
Attitude (Psychology)
Cost effectiveness -- Economic aspects
Decision making
10 Technical efficiency and technology gap of DOA 1 Japanese rice and San Pa Tong1 glutinous rice productions in Chiang Rai province = ประสิทธิภาพทางเทคนิคและช่องว่างทางเทคโนโลยีของการผลิตข้าวญี่ปุ่นพันธุ์ ก.วก. 1 และข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง 1 ในจังหวัดเชียงราย / Kalprapha Prapanpat / The 2017 /Full Text
Subject
Rice -- Varieties
Rice -- Cost
Rice -- Chiang Rai
11 การประเมินการรักษาด้วยยาตามคำแนะนำของแนวทางมาตรฐานการรักษาและผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง = Evaluation of adherence to pharmacotherapeutic guidelines and clinical outcomes in patients with chronic heart failure / สันต์ทีป บัตรา / 2553 /Full Text
Subject
Medical care, Cost of -- Thailand
Heart failure -- Economic aspects -- Thailand
Heart failure -- Drug use
12 การประเมินต้นทุนประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยมะเร็งผู้ใหญ่ที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่ำร่วมกับมีไข้กลุ่มความเสี่ยงน้อยในบริบทของประเทศไทย = Cost-effectiveness analysis of treatments in adult cancer patients with low risk febrile neutropenia in Thailand / อรนุช แจ่มดี / 2556 /Full Text
Subject
Cancer -- Treatment -- Cost effectiveness
Cancer -- Complications
มะเร็ง -- การรักษา
มะเร็ง -- ภาวะแทรกซ้อน
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการผลิต
13 การประเมินต้นทุนประสิทธิผลของการรับยาทางไปรษณีย์เปรียบเทียบกับการรับยาที่แผนกผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยจิตเภท ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Cost-effectiveness analysis of pharmacy mail-order service compared with outpatient department service for schizophrenic patients at Suanprung Hospital, Chiang Mai province / ปฤทัย สำราญคง / 2556 /Full Text
Subject
Hospitals -- Drug distribution system -- Cost effectiveness
Hospitals -- Costs of operation
14 การเปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยตามสิทธิประกันสุขภาพ วรางคณา สันเทพ / วรางคณา สันเทพ / 2550 /Full Text
Subject
Insurance, Health
Medical care, Cost of
National Health insurance
15 การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ของการติดตามเฝ้าระวังการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างใกล้ชิด ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Cost-benefit analysis of intensive adverse product reactionmonitoring of inpatiant at medican ward, Nakornping hospital, Chiang Mai province / เจนจิรา ทาศิลา / 2548 /Full Text
Subject
Cost effectiveness
Hospitals -- Inpatient services -- Chiang Mai
Health products
16 การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลและผลได้ทางมนุษย์ของผู้ป่วยนอกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Cost-effectiveness analysis and humanistic outcomes of outpatients with chronic obstructive pulmonary disease in Maemoh Hospital, Lampang province / จิตรา สุมงคล / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- ผู้ป่วย
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- โรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- การรักษาด้วยยา
Cost effectiveness
Lungs -- Diseases, Obstructive
Outcome assessment (Medical care)
17 ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรีในการให้บริการประชาชนที่มีบัตรประกันสุขภาพ / รักดาว พวงทอง / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี
Dissertations, academic -- nursing
Cost of illness
Insurance
ผู้ป่วย -- กำแพงเพชร -- ค่าใช้จ่าย
ประกันสุขภาพ -- กำแพงเพชร
โครงการบัตรสุขภาพ
สุขภาพ -- แง่เศรษฐกิจ -- กำแพงเพชร
18 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วยใน ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลลำพูน = Costs of adverse drug reactions of inpatients at female medical ward, Lamphun Hospital / พิมพ์ชนก ขันแก้วหล้า / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำพูน
Hospital wards -- Lampoon
Hospitals -- Cost of operation
Drugs -- Side effects
ยา -- ผลข้างเคียง
ค่ารักษาพยาบาล
การใช้ยา
19 ค่าใช้จ่ายในการใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มเบต้าแลคแตมที่ไม่เหมาะสมและการแก้ไขปัญหาในผู้ป่วยไตบกพร่อง = Expenses of inappropriate use of B-lactam antibiotics and problem-solving in patients with renal impairment / ชัยสิน เลาหะวีร์ / 2549 /Full Text
Subject
Kidneys -- Diseases
Beta lactam antibiotics
Cost
20 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสารภี
ผู้ป่วย -- ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
Health expenditures -- Saraphi Hospital
Health care cost -- Saraphi Hospital
Dissertations, academic -- Public health


Page : 1 2