ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Corporate culture

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of cultural competence inventory for nurses in Peoples Republic of China = การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะด้านวัฒนธรรมสำหรับพยาบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีน Duanying Cai / Duanying, Cai / The 2016 /Full Text
Subject
Corporate culture
Nurses -- China
Medical personnel
2 Organizational culture and turnover intention among nurses in University Hospitals, Kathmandu, Nepal = วัฒนธรรมองค์กรและความตั้งใจลาออกของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล Madhu Kumari Chand / Madhu, Kumari Chand / The 2012 /Full Text
Subject
Nurses -- Nepal
Nurses -- Resignation
Job satisfaction
Corporate culture


Page : 1