ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 19 รายการ จากคำว่า Coronary disease

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of coronary heart disease preventive self-efficacy for midlife women = การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะแห่งตนสำหรับพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของสตรีวัยกลางคน / Supatana Chomson / 2005 /Full Text
Subject
Coronary heart disease
Heart -- Diseases
Middle aged women
Dissertations, Academic -- Nursing
2 Effect of humanin on the heart during cardiac ischemia-reperfusion in rats = ผลของฮิวมานินต่อหัวใจหนูที่เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาเลี้ยงหัวใจใหม่ / Savitree Charununtakorn / The 2017 /Full Text
Subject
Coronary heart disease
Heart -- Physiology
3 Effects of vagal nerve stimulation on the ventricular defibrillation = ผลของการกระตุ้นเส้นประสาทเวกัสต่อการทำดีฟีบริเลชันของหัวใจห้องล่าง / Kittiya Thunsiri / The 2014 /Full Text
Subject
Coronary heart disease
Coronary heart disease -- Treatment
4 Statin therapy in acute coronary syndrome: Statin potency, LDL-C goal attainment, and cardiovascular cutcomes = การรักษาด้วยสแตตินในภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน: ความแรงของสแตตินการบรรลุเป้าหมายแอลคอเลสเตอรอลและผลลัพธ์ทางหัวใจและหลอดเลือด / Dujrudee Chinwong / The 2015 /Full Text
Subject
Statins (Cardiovascular agents)
Coronary heart disease
5 Study of oxidative stress in vascular Endothelial cells in Coronary heart disease patients / Voravuth Somsak / 2005 /Full Text
Subject
Coronary heart disease
Hypertension
Hypotensive agents
Dissertations, academic -- Biochemistry
Endothelial cells
Coronary disease
Oxidative stress
6 The Effects of vagus nerve stimulation on the heart subjected to acute cardiac ischemiareperfusion injury in swine = ผลของการกระตุ้นเส้นประสาทเวกัสต่อหัวใจที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการบาดเจ็บ จากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและมีเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงใหม่ในสุกร / Watthana Nuntaphum / The 2017 /Full Text
Subject
Coronary heart disease
Myocardium -- Diseases
7 The Participatory development of discharge planning for coronary care unit = การพัฒนาการวางแผนจำหน่ายอย่างมีส่วนร่วม สำหรับหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด / Pikul Boonchuang / 2003 /Full Text
Subject
Coronary care units
Coronary heart disease -- Nursing
Dissertations, academic -- nursing
Patient discharge
Coronary care units
8 การประเมินรูปแบบของการสั่งใช้ยาเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่แบบทุติยภูมิและผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Evaluation of prescribing pattern for secondary prevention of coronary heart disease and clinical outcomes in outpatients of Maharaj Nakorn Ciang Mai Hospital / วรธิมา สีลวานิช / 2550 /Full Text
Subject
Coronary heart disease
Drugs -- Prescribing
Hospitals -- Outpatient services
9 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดจากการสวนหัวใจโดยการฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารีในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ หน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ : การวิจัย = Development of clinical practice guidelines for vascular complications prevention among elders with coronary artery disease undergone coronary angiography cardiac catheterization unit Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital , ดวงฤดี ลาศุขะ, ทศพร คำผลศิริ / สุชาดา บุญนายืน / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Coronary angiography
Coronary artery disease
10 การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ / น้ำเพชร หล่อตระกูล / 2543 /Full Text
Subject
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค -- ผู้ป่วย
การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงใหม่
Dissertation, academic -- nursing
Social support
Health promotion
Coronary disease -- in old age
11 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพ บทบาทหน้าที่และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ / รวีวรรณ ยศวัฒน / 2535 /Full Text
Subject
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Perception
Coronary disease
Heart diseases
12 ฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของยาที่ใช้สำหรับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งส่งผลต่อสมรรถภาพทางการบินของนักบิน / อุษณีย์ อังทองกำเนิด / 2544 /Full Text
Subject
ยา -- ฐานข้อมูล
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค -- ฐานข้อมูล
การบิน
นักบิน
Coronary heart disease
Computers -- Data bases
Pilots and pilotage
13 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติในการส่งเสริมการออกกำลังกายที่บ้านในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Effectiveness of implementing home exercise promotion practice guidelines among older persons with coronary artery disease, Wangnua Hospital, Lampang Province / สุพรรณ สมควร / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Exercise
Coronary disease
14 ปัญหาที่เนื่องจากยาและการแก้ไขปัญหาในผู้ป่วยนอกโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่ = Drug-related problems and problems-solving incoronary artery disease outpatients / สุธาสินี ไตติลานนท์ / 2547 /Full Text
Subject
Coronary heart disease
Coronary arteries
Drug related problems
15 ผลการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ / พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. แผนกศัลยกรรม
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Coronary disease
Coronary artery bypass
Activities of daily living
16 ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ = Effects of cardiac rehabilitation on functional capacity and quality of life among the elderly with coronary artery disease / กัณหา ปานสมุทร์ / 2547 /Full Text
Subject
หัวใจ -- โรค -- การพยาบาล
หัวใจ -- โรค -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
หัวใจ -- หลอดเลือด
หลอดเลือดโคโรนารีย์
ผู้ป่วย -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Cardiac care facilities
Quality of life
Coronary disease
17 ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่บ้านต่อประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดและคุณภาพชีวิตในผู้ที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจ = Effects of home cardiac rehabilitation on peak oxygen uptake and quality of life among persons with coronary artery disease / ผาสุข แก้วเจริญตา / 2546 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Rehabilitation
Oxygen
Quality of life
Coronary disease
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- ผู้ป่วย
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- การพยาบาล
หัวใจ -- โรค
ผู้ป่วย -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
18 ผลของโปรแกรมการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านต่อพฤติกรรมสุขภาพและความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายของผู้ป่วยกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน = effects of a transitional care program on health behaviors and functional capacity among acute coronary syndrome patients / สุดคะนึง ดารานิษร / 2555 /Full Text
Subject
Health behavior
Coronary disease
19 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ = Effect of the self-efficacy and social support enhancement program on exercise behavior among the elderly with coronary artery didease / จิรพร แอชตัน / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Exercise
Aging
Coronary disease
การออกกำลังกาย
ผู้สูงอายุ
หลอดเลือดหัวใจ -- โรค


Page : 1