ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Coronary artery bypass

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Lived experience of persons awaiting coronary artery bypass grafting = ประสบการณ์ชีวิตของผู้ที่กำลังรอการผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ / Rujadhorn Indratula / 2012 /Full Text
Subject
Coronary artery bypass
2 การเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ: กรณีศึกษา = Empowerment in persons undergone coronary artery bypass grafting: a case study / ลาลิน เจริญจิตต์ / 2559 /Full Text
Subject
ศัลยกรรมทางเบี่ยงหลอดเลือดโคโรนารีย์
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- ผู้ป่วย
Coronary artery bypass
3 ประสิทธิผลของการส่งเสริมการฟื้นสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of promoting recovery among patients after coronary artery bypass surgery, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / น้ำฝน พุทธกาล / 2557 /Full Text
Subject
Postperative care
Coronary artery bypass
Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital
4 ปัจจัยทำนายความพร่องในการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงโคโรนารี / ภารณี เทพส่องแสง / 2541 /Full Text
Subject
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย
หัวใจ -- โรค -- ศัลยกรรม
หลอดเลือดแดงโคโรนารีย์ -- ศัลยกรรม
Dissertations, Academic -- Nursing
Self Care
Coronary Artery Bypass
5 ผลการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ / พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. แผนกศัลยกรรม
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Coronary disease
Coronary artery bypass
Activities of daily living


Page : 1