ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Convergence

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Convergence theorems of fixed point iterative methods de ned by admissible functions = ทฤษฎีบทการลู่เข้าของวิธีการทำซ้ำจุดตรึงที่ถูกนิยามโดยฟังก์ชันแอดมิสสิเบิล / Nuttawut Bunlue / The 2015 /Full Text
Subject
Convergence
Functions
Fixed point theory
2 Fixed point theorems and convergence theorems of ishikawa iterations for some generalized nonexpansive mappings in CAT(?) spaces = ทฤษฎีบทจุดตรึงและทฤษฎีบทการลู่เข้าของวิธีการทำซ้ำอิชิคาวาสำหรับการส่งแบบไม่ขยายที่วางนัยทั่วไปบางการส่งในปริภูมิ CAT(?) / Bancha Nanjaras / The 2016 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Convergence
3 Weak and strong convergence theorems of approximation methods for generalized nonexpansive mappings = ทฤษฏีบทการลู่เข้าแบบอ่อนและแบบเข้มของ วิธีการประมาณค่าสำหรับการส่งแบบไม่ขยายที่ วางนัยทั่วไป / Atichart Kettapun / The 2011 /Full Text
Subject
Convergence
Mathematics


Page : 1