ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Consumer behavior

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of an individual-based intervention on intention to perform eating behavior for weight control, eating behavior, and nutritional status among overweight children = ผลของการจัดกิจกรรมรายบุคคลต่อความตั้งใจในการบริโภคเพื่อควบคุมน้ำหนัก พฤติกรรมการบริโภค และภาวะโภชนาการในเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกิน / Mayurachat Kanyamee / 2013 /Full Text
Subject
Individuality
Child nutrition
Weight control
Consumer behavior
2 Knowledge for condominium purchasing decision making of Chinese in Chiang Mai Province = ความรู้สำหรับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของชาวจีน ในจังหวัดเชียงใหม่ Qingwei Shen / Qingwei, Shen / 2017 /Full Text
Subject
Investments -- Chiang Mai
Condominiums -- Purchasing
Condominiums -- Chiang Mai
Consumer behavior -- Chiang Mai
Consumption (Economics)
3 Regionalization through media consumption: the consumption of Thai and Filipino soap operas among Vietnamese audiences = การสร้างความเป็นภูมิภาคผ่านการบริโภคสื่อ: การบริโภคละครไทยและฟิลิปปินส์ของผู้ชมชาวเวียดนาม Nguyen Thi Tu Anh / Nguyen, Thi Tu Anh / The 2015 /Full Text
Subject
Television programs
Theater -- Philippines
Theater -- Thailand
Consumer behavior -- Vietnamese
4 The Evolution of consumer behavior in the life insurance business : a case study of consumers in Shanghai, the People's Republic of China Wu Yan / Wu, Yan / 2002 /Full Text
Subject
Consumer behavior -- China
Insurance, Life -- China
Consumers -- China
5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กวัยรุ่นกลุ่มอาการเนฟโฟรติก = Factors influencing eating behaviors among adolescents with nephrotic syndrome / สมรัตน์ แดงสกุล / 2556 /Full Text
Subject
Adolescent
Consumer behavior


Page : 1