ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Computers

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Computer knowledge, attitudes and skills of nurses in people's hospital affiliated to Beijing Medical University Liu Jun-e / Liu, Jun-e / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Beijing Medical University
Nurses -- China -- Attitudes
Attitude (Psychology)
Computers
2 ฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของยาที่ใช้สำหรับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งส่งผลต่อสมรรถภาพทางการบินของนักบิน / อุษณีย์ อังทองกำเนิด / 2544 /Full Text
Subject
ยา -- ฐานข้อมูล
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค -- ฐานข้อมูล
การบิน
นักบิน
Coronary heart disease
Computers -- Data bases
Pilots and pilotage
3 ทัศนคติ บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในงานบริการสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลหนองคาย / ศรัญญา คณิตประเสริฐ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลหนองคาย
พยาบาล
บริการการพยาบาล -- การประมวลผลข้อมูล
Dissertations, academic -- nursing
Computers
Health services


Page : 1