ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Community -- Lampang

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การประเมินความพร้อมในการดำเนินงานศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดลำปาง / ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน
ศูนย์สุขภาพชุมชน
สุขภาพ
Dissertations, academic -- Lampang
Community health centers -- Lampang
Hospitals, cmmunity -- Lampang
2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของหมู่บ้าน บ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง / สุทัน ทาวงศ์มา / 2544 /Full Text
Subject
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ชุมชน
สาธารณสุข -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
Dissertations, academic -- Public health
บ้านแม่ต๋ำ (ลำปาง)
Public health -- Lampang
Community -- Lampang
3 ผลกระทบทางสุขภาพและปัจจัยที่กำหนดสุขภาพจากการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านสามขา จังหวัดลำปาง = Health impact and determinants of Health from the strengthened community development in Samkha Village Lampang Province / ประยุทธ ศรีกระจ่าง / 2546 /Full Text
Subject
พฤติกรรมสุขภาพ -- ลำปาง
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- ลำปาง
การพัฒนาชุมชน -- ลำปาง
Health
Community development -- Samkha Village, Lampang


Page : 1