ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 11 รายการ จากคำว่า Chromosomes

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Chromosomal aberration affected from mercury and arsenic in some frog species from artisanal gold mining areas of Pichit Province, Thailand = ความผิดปกติของโครโมโซมที่ได้รับผลจากปรอทและสารหนูในกบบางชนิด จากพื้นที่เหมืองแร่ทองคำพื้นบ้าน จังหวัดพิจิตร ประเทศไทย Hassaan Abdul Muhsin / Hassaan, Abdul Muhsin / The 2018 /Full Text
Subject
Mines and mineral resources
Mercury
Arsenic
Chromosomes
2 Clastogenic effects of fast neutrons on human lymphocytes = อิทธิพลของนิวตรอนพลังงานสูงที่ทำให้เกิดการแตกหักของโครโมโซมในลิมโฟไซท์ของมนุษย์ / Nirapai Daengchote. / 1989. /Full Text
Subject
Chromosomes.
Lymphocytes.
Fast neutrons.
Human chromosomes -- --Effect of radiation on.
3 Development of a Chromosome-specific Telomere length measurement method = การพัฒนาวิธีการวัดความยาวเทโลเมียแบบจำเพาะโครโมโซม / Surasit Bupachat / The 2016 /Full Text
Subject
Telomere
Chromosomes
4 Effects of vernonia cinerea L. extracts on nicotine, free radicals and chromosome = ฤทธิ์ของสารสกัดหญ้าดอกขาวต่อนิโคติน อนุมูลอิสระและโครโมโซม / Nitinet Ketsuwan / The 2016 /Full Text
Subject
Antioxidants
Nicotine
Free radicals (Chemistry)
Chromosomes
5 Genetics and morphology of anopheles maculatus having chromosomal form k = พันธุศาสตร์และสัณฐานวิทยาของยุงก้นปล่อง Anopheles maculatus ที่มีรูปแบบโครโมโซม K / Damrongpan Thongwat / 2008 /Full Text
Subject
Chromosomes
Anopheles Maculatus -- Genetic
Aspects
Dissertations, academic -- Parasitology
6 Identification of marker chromosomes by micro-FISH technique = การตรวจวิเคราะห์มาร์คเคอะโครโมโซม โดยการใช้เทคนิคไมโครฟิช / Nathaporn Pangjaidee / 2003 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Chromosomes
Chromosomes
In situ hybridization, fluorescence
7 Production of chromosome 21 specific probe using micro-fish technique for prenatal diagnosis = การผลิตดีเอ็นเอตรวจตามสำหรับโครโมโซม 21 โดยวิธีไมโครฟิชเพื่อการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด / Piyanan Mevatee / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Chromosomes, human, pair 21
Chromosomes
Prenatal diagnosis
8 Production of chromosome 9 and 22 probes by micro-FISH techniques = การผลิตโครโมโซมตรวจตามสำหรับโครโมโซม 9 และ 22 โดยวิธีไมโครฟิช / Sukanya Horpaophan / 2003 /Full Text
Subject
Chromosomes
Dissertations, academic -- Anatomy
Chromosomes, human, pair 9
Chromosomes, human, pair 22
9 X-, Y-chromosomal and mitochondrial DNA variations among Tai speaking peoples of Northern Thailand = ความผันแปรของโครโมโซมเอ็กซ์ วาย และดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียของกลุ่มชนที่พูดภาษาตระกูลไทในภาคเหนือของประเทศไทย / Jatupol Kampuansai / 2007 /Full Text
Subject
Chromosomes
Chromosomes -- Evolution
Chromosomes -- Structure
10 X-,Y-chromosomal and mitochondrial DNA variations of the Karen, Hmong and IU Mien in th upper Northern part of Thailand = ความผันแปรของโครโมโซม X,Y และดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียของชาวกะเหรี่ยง ม้ง และอิวเมี่ยนในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย / Metawee Srikummool / 2005 /Full Text
Subject
Human Genetics -- Hill Tribes -- Thailand, Northern
Human Chromosomes -- Hill Tribes -- Thailand, Northern
11 การตรวจวิเคราะห์ไอโซโครไมโซมเอ็กซ์ โดยวิธีเซลล์พันธุศาสตร์ และอณูเซลล์พันธุศาสตร์ ในผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการเทอร์เนอร์ / วัชรี เที่ยงอยู่ / 2541 /Full Text
Subject
โครโมโซม
เซลล์พันธุศาสตร์ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Anatomy
Turner's syndrome
Cytogenetics analysis
Isochromosomes


Page : 1