ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 18 รายการ จากคำว่า Chitosan

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of water soluble chitosan derivatives for application in triamcinolone micronano particle film = การพัฒนาอนุพันธ์ไคโตซานที่ละลายน้ำเพื่อประยุกต์ในแผ่นฟิล์มไทรแอมซิโนโลนอนุภาคขนาดไมโครนาโน / Siriwat Tungtong / The 2011 /Full Text
Subject
Chitosan
Edible coatings
Drug delivery systems
2 Effect of catechins and chitosan on fibrogenesis of liver in mice challenged with iron loading and fat accumulation = ผลของคะเตชินและไคโตแซนต่อการเกิดไฟโบรซิสของตับในหนูที่ถูกกระตุ้นให้เกิดภาวะเหล็กเกินและไขมันสะสม / Thidarat Saewong / . 2009 /Full Text
Subject
Chitosan
Rats as laboratory animals
3 Effect of chitosan on seed germination of rice (cv.Luang San Pah Tawng) = ผลของไคโตซานต่อการงอกของเมล็ดข้าวพันธุ์หลวงสันป่าตอง / Chularat Chainan / 2008 /Full Text
Subject
Rice -- Planting
Rice -- Seeds
Germination
Chitosan -- Biotechnology
4 Effects of chitosan on food spoilage bacteria / Atchareeya Chomchoei / 2003 /Full Text
Subject
Chitosan
Food spoilage
Food adulteration and inspection
Bacteria
5 Effects of processing variables in the production of chitosan monofilament fibres via the wet spinning process / Sorachon Yoriya / 2001 /Full Text
Subject
Chitosan
Fibers
6 Epigallocatechin gallate loaded chitosan nanoparticles = อนุภาคไคโตซานขนาดนาโนที่บรรจุอิพิแกลแคททิชินแกลเลท / Banthita Saengsitthisak / The 2007 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Chitosan
7 Evaluation of the use of chitosan in ocular drug delivery for vancomycin = การประเมินการใช้ไคโตซานเป็นระบบนำส่งยาหยอดตาแวนโคมัยซิน / Anutra Khangtragool / 2009 /Full Text
Subject
Chitosan
Ophthalmic drugs
Drug delivery systems
Ocular pharmacology
Vancomycin
8 Improvement of the mechanical properties of Chitosan monofilament fibres by blending with Poly(ethylene oxide) / Chinanat Sasisil / 2004 /Full Text
Subject
Chitosan
Fibers
9 Preparation of hydroxyapatite-chitosan composites for use as scaffolds in bone tissue regeneration = การเตรียมวัสดุผสมไฮดรอกซีอะพาไทต์-ไคโตซานสำหรับใช้เป็นโครงในการงอกใหม่ของเนื้อเยื่อกระดูก / Wipada Nacharoen / 2009 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytic
Hydroxyapatite -- Chitosan
Bone regenaration
10 Production and biochemical characterization of low molecular weight Chitosan Polysulfate = การผลิตและการหาลักษณะเฉพาะทางชีวเคมีของไคโตซานพอลิซัลเฟตที่มีขนาดโมเลกุลต่ำ / Jiraporn Suwan / 2009 /Full Text
Subject
Biochemistry
Chitosan
11 Syntheses, characterizations and biological activities of carboxymethylchitosans = การสังเคราะห์การหาลักษณะเฉพาะและฤทธิ์ทางชีวภาพของคาร์บอกซีเมทิลไคโตซาน / Atchara Jaidee / The 2012 /Full Text
Subject
Chitosan
12 Synthesis and purification of chitosan polysulfate for determining the anticoagulant activities an in vitro immune response / Preeyanat Vongchan / 2002 /Full Text
Subject
Chitosan polysulfate -- Analysis
Anticoagulants (medicine)
Immune response
Chitosan polysulfate -- Analysis
Anticoagulants
Immunity
Dissertations, academic -- Philosophy in biocemistry
13 Synthesis of Chitosan-Folic Acid for Encapsulation of Iron Oxide Nanoparticles and in Vivo Tracking using Magnetic Resonance Imaging = การสังเคราะห์ไคโตซาน-กรดโฟลิกเพื่อห่อหุ้มอนุภาคนาโน ของเหล็กออกไซด์และติดตามการกระจายในร่างกายด้วยการ สร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / Chutimon Sanjai / 2013 /Full Text
Subject
Nanoparticles
Chitosan
Folic acid
Radiology, Medical
14 Wet spinning of chitosan fibres and their characterisation / Rungtiwa Chidthong / 2000 /Full Text
Subject
Chitosan -- Analysis
Spinning
15 การตั้งตำรับและประเมินยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในปากที่ประกอบด้วยไคโตซานไฮโดรเจลบีดของสารสกัดฟ้าทะลายโจร = Formulation and evaluation of orodispersible tablet containing chitosan hydrogel bead of Andrographis paniculata extract / กัญญาวดี ขาวสำลี / 2550 /Full Text
Subject
Chitosan
Andrographis paniculata
Tablets
16 การเตรียมและศึกษาสมบัติเคมีกายภาพของไคโตซาน-อัลจิเนตไมโครนาโนพาทิเคิลที่มีสารสกัดบัวบก = Preparation and physico-chemical characterization of Chitosan-Alginate MicroNanoparticles contanning centella asiatica extract / ณัฐกรณ์ ใบแสง / 2550 /Full Text
Subject
Centella asiatica
Chitosan
Nanoparticles
17 การประยุกต์ใช้ไคโตซานในการเตรียมอาร์บูตินไมโครพาร์ติเคิลเพื่อทำให้ผิวขาว = Application of chitosan for preparation of arbutin microparticles as skin whitening / พอใจ รัตนปนัดดา / 2553 /Full Text
Subject
ไคโตแซน
สีผิวมนุษย์
เภสัชกรรม
อาร์บูติน
Chitosan
Nanoparticles
Human skin color
Skin whitening
18 การพัฒนาการเคลือบฟิล์มยาเม็ดโดยใช้ไคโตซานเป็นสารก่อฟิล์ม = Development of tablet film coating using Chitosan as a Film Former / จิตรกร บูรณะชนอาภา / 2546 /Full Text
Subject
ยาเม็ดเคลือบ
ยาเม็ด
ยาเตรียม
ไคโตแซน
Chitosan
Tablets (Medicine)
Tablets film coating


Page : 1