ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า China -- Economic conditions

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 An Analysis of the relationship between education expenditure and the economic growth of the peoples republic of China = การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน Rujun Xu / Rujun, Xu / 2017 /Full Text
Subject
Education -- Cost
Students -- Cost
China -- Economic conditions
2 Changes in land use in response to socio-economic changes in Xishuangbanna, People's Republic of China Cai Kui / Cai, Kui / 1996 /Full Text
Subject
Land use -- Yunnan Province (China)
Yunnan Province (China) -- Social conditions
Yunnan Province (China) -- Economic conditions
3 Comparative analysis of relationship between income inequality and economic growth in China and India = การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบระหว่างความไม่เท่าเทียมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศอินเดียและจีน Li Liu / Li, Liu / The 2018 /Full Text
Subject
Economic development
India -- Economic conditions
China -- Economic conditions
4 Economic factors influencing the urban real estate price in the people's Republic of China = ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ ในเขตเมืองในสาธารณรัฐประชาชนจีน / Lianting Cheng / 2012 /Full Text
Subject
Real property -- Prices
China -- Economic conditions
5 Influences of Chinese trade and major macroeconomics variables of Myanmar = อิทธิพลของการค้าจีนและตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญของประเทศเมียนมาร์ Htoo May / Htoo, May / 2017 /Full Text
Subject
Macroeconomics
Monetary policy -- Myanmar
Myanmar -- International trade
Myanmar -- International trade -- China
Myanmar -- Economic conditions
6 Sustainable growth, employment, poverty, energy, pollution and transportation in Yunnan, China: a social accounting matrix approach = การเติบโตอย่างยั่งยืน การจ้างงาน ความยากจน พลังงาน มลพิษและการขนส่งในมณฑลยูนานของจีน วิธีบัญชีเมตริกซ์สังคม Ma Ji / Ma, Ji / 2009 /Full Text
Subject
Sustainable development -- Yunan (China)
Economic development -- Yunan (China)
Yunan Province (China) -- Economic conditions
Yunan Province (China) -- Social condtions
7 Use of panel data for analyzing the relationship of foreign direct investment, human capital and economic growth in people's Republic of China = การใช้ข้อมูลพาเนลเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในด้านการลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศ ทุนมนุษย์และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน / Xianghong Cao / 2011 /Full Text
Subject
Investment analysis
Investments
China -- Economic conditions
8 Use of panel data for assessing the relationship between house price and economic growth in people's Republic of China = การใช้ข้อมูลพาเนลเพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง ราคาบ้านและการเติบโตทางเศรษฐกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน / Wenjuan Huang / 2011 /Full Text
Subject
China -- Economic conditions
Home -- Prices


Page : 1