ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Chemical structure

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of potassium chlorate on proteins changes in longan leaves = ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อการเปลี่ยนแปลงโปรตีนของใบลำไย / Therapas Sinlaphasomboon / 2007 /Full Text
Subject
Biotransformation (Metabolism)
Chemical elements
Chemical structure
Proteins
Potassium chloride
2 Isolation and structural elucidation of bioactive compounds from longan leaves = การแยกและการหาโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากใบลำไย / Jamjuree Jino / 2009 /Full Text
Subject
Bioactive compounds
Chemical structure
3 Isolation and structure elucidation of chemical components from roots of Acronychia = การแยกและการหาสูตรโครงสร้างขององค์ประกอบทางเคมีจากรากของกะอวม / Kamonsun Visatsingh / 2010 /Full Text
Subject
Chemistry -- Notation
Chemical structure
4 Quantitative structure-property relationship models in rice chemistry = แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างโครงสร้างและสมบัติในเคมีของข้าว / Nataporn Wijit / The 2016 /Full Text
Subject
Rice
Chemical structure
5 Structural elucidation of natural extracts from Vitex trifolia / Sombat Chowwanapoonpohn / 1998 /Full Text
Subject
Chemical structure
Spectum analysis
Verbenaceae
Antimalarials


Page : 1