ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Chemical inhibitors

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Antifungal activity of extracts from Houttuynia cordatan and Eupatorium odoratum on colletotrichum capsici and Fusarium oxysporum in chili = กิจกรรมการยับยั้งเชื้อ Colletotrichum capsici และ Fusarium oxysporum ของสารสกัด Houttuynia cordata และ Eupatorium odoratum ในพริก / Sontaya Puttawong / 2010 /Full Text
Subject
Extracts
Piper betle
Chemical inhibitors
2 Development of high efficiency hybridoma technology for production of Monoclonal antibodies = การพัฒนาเทคโนโลยีไฮบริโดมาประสิทธิภาพสูงเพื่อการผลิตโมโน โคลนอล แอนติบอดี / Napaporn Apiratmateekul / The 2012 /Full Text
Subject
Chemical inhibitors
3 Hormonal regulation of trehalase gene expression trehalase activity and trehalase inhibitor in the bamboo borer (Omphisa fuscidentalis) and trehalase inhibitor in the silkworm (Bombyx mori) = การควบคุมการแสดงออกของยีนทรีฮาเลส กิจกรรมของทรี ฮาเลสและตัวยับยั้งทรีฮาเลสโดยฮอร์โมนในหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis) และตัวยับยั้งทรีฮาเลสในหนอน ไหม (Bombyx mori) / Nujira Tatun / Chiangmai 2008 /Full Text
Subject
Gene expression
Chemical inhibitors
4 Inhibition of Bacillus licheniformis by nisin in pasteurized milks = การใช้ไนซินยับยั้ง Bacillus licheniformis ในน้ำนมพาสเจอร์ไรส์ / Boondarika Sumana / 2008 /Full Text
Subject
Nisin
Chemical inhibitors
Bacillus (Bacteria)
Science and technology
5 การพัฒนาตัวพาอนุภาคนาโนไขมันที่บรรจุสารสกัดดอกดาวเรืองเพื่อยับยั้งฤทธิ์เอนไซม์ไทโรซิเนส = Development of nanostructured lipid carrier loaded with Marigold flower extract for inhibiting tyrosinase activity / ทักษอร รัตนยุวัน / 2557 /Full Text
Subject
Plant extracts
Tyrosinase -- Chemical inhibitors


Page : 1