ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Chemical elements

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Boron mobility in tropical crop species = การลำเลียงธาตุโบรอนในพืชเขตร้อน / Sawika Konsaeng / 2007 /Full Text
Subject
Boron
Chemical elements
Tropical plants
2 Development of flow injection system for trace metals determination using electrochemical detection / Prinya Masawat / 2003 /Full Text
Subject
Lead -- Analysis
Flow injection analysis
Trace elements -- Analysis
Electrochemical sensors
3 Development of square wave anodic stripping voltammetric method for determination of some trace elements in vinegar = การพัฒนาวิธีสแควร์เวฟแอโนดิกสติปปิงโวลแทมเมตรีสำหรับการหาปริมาณธาตุปริมาณน้อยบางชนิดในน้าส้มสายชู / Krittiya Promjun / 2016 /Full Text
Subject
Chemical elements
Vinegar
4 Effect of Potassium chlorate and paclobutrazol on flowering of Lychee = ผลของโพแทสเซียมคลอเรตและพาโคลบิทราโซลต่อการออกดอกของลิ้นจี่ / Watcharapon Singhagun / 2007 /Full Text
Subject
Chemical elements
Horticultural products
Litchi
Potassium chloride
5 Effect of potassium chlorate on proteins changes in longan leaves = ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อการเปลี่ยนแปลงโปรตีนของใบลำไย / Therapas Sinlaphasomboon / 2007 /Full Text
Subject
Biotransformation (Metabolism)
Chemical elements
Chemical structure
Proteins
Potassium chloride
6 Speciation of Aluminium in Tea samples by Ion-Exchange resins and graphite furnace atomic absorption spectrometry = สเปซิเอชัน ของอะลูมิเนียมในตัวอย่างชาโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนประจุและแกรไฟต์เฟอร์เนซอะตอมมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรเมตรี / Thirada suktham / 2009 /Full Text
Subject
Speciation (Chemistry)
Chemical elements
Chemistry, Technical
7 Theoretical studies of hydrogen gas activation and small gases adsorption on metal doped Molybdenum Sulfide = การศึกษาเชิงทฤษฎีของการกระตุ้นแก๊สไฮโดรเจนและการดูดซับแก๊สโมเลกุลเล็กด้วยโมลิบดีนัมซัลไฟด์ที่เจือด้วยโลหะ / Chanchai Sattayanon / The 2017 /Full Text
Subject
Hydrogen -- Adsorption
Adsorption
Chemical elements


Page : 1