ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 15 รายการ จากคำว่า Chemical analysis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Correlation between chemical composition of mudrocks and well log data in the Suphan Buri basin, Thailand = การเทียบสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางเคมีของหินโคลน และข้อมูลหยั่งธรณีหลุมเจาะในแอ่งสุพรรณบุรี ประเทศไทย / Thet Naing Win / 2007 /Full Text
Subject
Geochemistry
Mudstone -- Analysis
Mudstone -- Testing
Chemicals
Chemistry, Analytic
2 Design and fabrication of novel chemical sensor for analysis of environmental and pharmaceutical samples = การออกแบบและการประดิษฐ์ตัวรับรู้ทางเคมีแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์สารตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมและทางเภสัชกรรม / Kwanchanok Wanawananon / The 2015 /Full Text
Subject
Electrochemistry
Electrochemical analysis
3 Determination of methomyl, carbofuran and carboxin residues in cabbages for human risk assessment = การหาปริมาณเมโธมิล คาร์โบฟิวแรนและคาร์บอกซินที่ตกค้างในกระหล่ำปลีเพื่อการประเมินความเสี่ยงต่อมนุษย์ / Khin Lay Zan / 2006 /Full Text
Subject
Pesticides
Agricultural chemicals
Plant regulators -- Analysis
Food additives -- Analysis
4 Development of Electroanalysis Incorporating Flow Systems for determinations of Arsenic Phosphorus and Nitrogen Species and Chloride Cadmium Copper Lead and Zinc Ions = การพัฒนาการวิเคราะห์ทางไฟฟ้าร่วมกับระบบการไหลสำหรับหาปริมาณสปีชีส์ของสารหนู ฟอสฟอรัส และไนโตรเจน และ ไอออนของคลอไรด์ แคตเมียม ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี / Jaroon Unsomboon / 2009 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytic
Electrochemistry
Electrochemical analysis
5 Development of electrochemical sensor based on simple screen printed electrodes for quantitative determination of hydroquinone by Flow injection amperometric system = การพัฒนาตัวรับรู้ทางไฟฟ้าเคมีบนพื้นฐานของขั้วไฟฟ้า พิมพ์สกรีนอย่างง่ายเพื่อการหาปริมาณไฮโดรควิโนนโดยระบบโฟลว์อินเจคชันแอมแปโรเมตรี / Jantima Upan / The 2015 /Full Text
Subject
Electrochemistry
Electrochemical analysis
Electrodes
6 Development of flow injection analysis methods for the determination of some phytochemical compounds from Thai medicinal plants and drug residue = การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสสำหรับหาปริมาณสารพฤกษเคมีบางชนิดจากพืชสมุนไพรไทยและยาตกค้าง / Wisanu Thongchai / The 2010 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Phytochemicals
Medicinal plants -- Thailand
Meterial medica, Vegetable
Drug residues
7 Development of flow injection system for trace metals determination using electrochemical detection / Prinya Masawat / 2003 /Full Text
Subject
Lead -- Analysis
Flow injection analysis
Trace elements -- Analysis
Electrochemical sensors
8 Kinetic and spectroscopic investigations of some metal oxides as catalytic materials = การตรวจสอบทางจลนพลศาสตร์และสเปกโทรสโกปีของโลหะออกไซด์บางชนิดเพื่อเป็นวัสดุเร่งปฎิกิริยา / Jinda Sirita / 2008 /Full Text
Subject
Chemical kinetics
Chemical kinetics -- Analysis
Kinetics
9 Measurement of lead by bioaccumulation at Pennisetum modified carbon paste electrode / Tapparath Lelasattarathkul / 2001 /Full Text
Subject
Lead -- Analysis
Voltammetry
Anodes
Electrodes
Electrochemical analysis
10 Novel flow injection techniques with chemiluminescent and spectrophotometric detection for trace analysis = เทคนิคทางโฟลอินเจคชันแบบใหม่ที่ใช้การตรวจวัดแบบเคมิลูมิเนสเซนท์และสเปกโทร โฟโตเมตรีสำหรับการวิเคราะห์สารปริมาณน้อย / Wirat Ruengsitagoon / 2003 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Chemiluminescence
Luminescence spectroscopy
Chemical kinetics
11 Phytochemical constituents of Luem Pua Rice Bran = องค์ประกอบสารพฤกษเคมีของรำข้าวลืมผัว / Pattawat Seekhaw / The 2016 /Full Text
Subject
Rice -- Analysis
Rice bran
Phytochemicals
12 Prediction of disulfide bond formation using graphical models = การทำนายการเกิดพันธะไดซัลไฟด์โดยใช้แบบจำลองเชิงกราฟ / Watshara Shoombuatong / 2009 /Full Text
Subject
Chemical bonds
Proteins -- Analysis
Amino acid sequence
13 Structural elucidation of natural extracts from Vitex trifolia / Sombat Chowwanapoonpohn / 1998 /Full Text
Subject
Chemical structure
Spectum analysis
Verbenaceae
Antimalarials
14 Synthesis of novel antimalarial class, cyclopentanone-anthracene adduct, VIA tandem michael addition-dieckmann condensation reactions = การสังเคราะห์สารกลุ่มใหม่ที่ยับยั้งมาลาเรียไซโคลเพนทาโนน-แอนทราซีนแอดดัค โดยผ่านปฎิกิริยาแทนเดมไมเคิลแอดดิชัน-ดิคแมนน์ คอนเดนเซชัน Ruangat Choommongkol / Ruangrat Choommongkol / 2007 /Full Text
Subject
Synthesis
Chemical analysis
Cyclopentanone
15 Synthesis of protoconstipatic acid methyl ester and its epimer = การสังเคราะห์กรดโปรโตคอนสติพาติกเมทิลเอสเทอร์และเอพิเมอร์ / Anuruk Chailungka / 2007 /Full Text
Subject
Synthesis
Chemistry
Chemical analysis
Esters -- Synthesis


Page : 1