ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Cesarean section

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Attitudes subjective norms and intentions to have cesarean section among Chinese nulliparous women Xu Hong / Xu, Hong / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Attitudes
Cesarean section -- Chinese
Cesarean section
Women -- China -- Attitudes
Social norms
Intention
2 Decision making regarding cesarean section among Thai pregnant women = การตัดสินใจเกี่ยวกับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องของสตรีไทยที่ตั้งครรภ์ / Chaweewan Yusamran / 2003 /Full Text
Subject
Pregnant women -- Health and hygiene
Prenatal care
Dissertations, academic -- nursing
Decision making
Cesarean section
Pregnancy
3 การพัฒนากระบวนการจัดการเตรียมผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลแมคตอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ = Development of cesarean section preparation management process in the operating room, McCormick Hospital, Chiang Mai Province / รัตนา พอพิน / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Cesarean section
4 ความต้องการการช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรในระยะ 48 ชั่วโมงแรกของมารดาครรภ์แรกที่ผ่าตัดคลอด ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ / แพรวพรรณ แสงทองรุ่งเจริญ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
Dissertations, academic -- nursing
Infant, newborn
Infant care
Cesarean section
การพยาบาลสูติศาสตร์
มารดาและเด็ก
ทารกแรกเกิด -- การดูแล -- นครสวรรค์
ทารก -- การดูแล -- นครสวรรค์
5 ผลการเยี่ยมก่อนผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดยพยาบาลห้องผ่าตัด ต่อความวิตกกังวลของหญิงมีครรภ์ / นันทพร แสนศิริพันธ์ / 2540 /Full Text
Subject
ครรภ์
สตรีมีครรภ์ -- การดูแล -- เชียงใหม่
การพยาบาลสูติศาสตร์
ความวิตกกังวล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
Axiety -- In pregnancy
Cesarean section
6 ผลของการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง = Effect of self-efficacy promotion on success in exclusive breastfeeding among cesarean section mothers / โบว์ชมพู บุตรแสงดี / 2554 /Full Text
Subject
Breast feeding
Cesarean section
7 ผลของการเสริมแรงในการป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรสุขภาพต่ออุบัติการณ์การติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง = Effect of prevention of infection reinforcement among healthcare personnel on incidence of surgical site infection in caesarean section / อุดมรัตน์ แหลมกล้า / 2554 /Full Text
Subject
Infection - prevention & control
Cesarean section


Page : 1