ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 9 รายการ จากคำว่า Cerebrovascular disease

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Home-based nursing intervention program for enhancing quality of life of stroke survivors = โปรแกรมการปฎิบัติการพยาบาลที่บ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง / Totsaporn Khampolsiri / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Cerebrovascular disease
Brain -- Diseases
Cerebrovascular disorders -- Rehabilitation
Depression, Mental
2 Effect of agomelatine on cerebral ischemia and reperfusion injury in rats = ผลของอะโกเมลาทินต่อการบาดเจ็บของสมองจากภาวะขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงในหนูขาว / Wijitra Chumboatong / The 2016 /Full Text
Subject
Cerebrovascular disease
Brain -- Blood-vessels
3 Effects of Dihydrocapsaicin on blood brain barrier and cerebral damage in acute and recovery phase from focal cerebral ischemia and reperfusion in rats = ผลของสารไดไฮโดรแคปไซซินต่อการทำลายตัวกั้นกลางระหว่างเลือดกับสมอง และสมองในระยะเฉียบพลันและระยะฟื้นฟูจากภาวะสมองขาดเลือดและได้รับเลือดกลับมาเลี้ยงใหม่ในหนูขาว / Adchara Janyou / The 2018 /Full Text
Subject
Cerebrovascular disease
Brain -- Blood-vessels
Brain -- Diseases
4 Family social support and self-care ability among stroke survivors Li Xiaoying / Li, Xiaoying / 1999 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Cerebrovascular disease -- Patients -- China
Social networks -- China
5 Social support and burden of Chinese stroke patient caregivers Tang Qingping / Tang, Qingping / 1999 /Full Text
Subject
Cerebrovascular disease -- Patients -- China
Caregivers -- China
Social networks -- China
6 The Experiences of famillies with stroke survivors in Chiang Mai province = ประสบการณ์ของครอบครัวผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในจังหวัดเชียงใหม่ / Tanyaluk Obe-Om / 2005 /Full Text
Subject
Cerebrovascular disease
Brain -- Diseases
Dissertations, Academic -- Nursing
7 การพัฒนาแนวปฎิบัติการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The Development of discharge Planning Guidlines for stroke patients, Sriphat Medical Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / แสงสุรีย์ ปาระมีโชค / /Full Text
Subject
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล
พยาบาล -- การบริหาร
Cerebrovascular disease
8 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการออกกำลังกายที่บ้านเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Effectiveness of implementing home-based exercise nursing practice guidelines for stroke patient rehabilitation in community, Namjo sub-district, Mae Tha distric, Lampang province / เสาวนีย์ กุลเสวตร์ / 2557 /Full Text
Subject
Exercise
Stroke
Cerebrovascular disease -- rehabilitation
9 ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง = Health in elderly with cerebrovascular disease / ศิวัชกานต์ แก้วแดง / 2548 /Full Text
Subject
Aged -- Health and hygiene
Cerebrovascular disease -- Patients
Brain -- Diseases
Cerobrovascular disorder
Aged
Health


Page : 1