ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 34 รายการ จากคำว่า Ceramic materials

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Factors affecting low temperature crystallization of ferric Oxide-doped lead free glaze = ปัจจัยที่มีผลต่อการตกผลึกที่อุณหภูมิต่าของแก้วเคลือบไร้ตะกั่วที่เจือด้วยเฟอร์ริกออกไซด์ / Supakorn Silakate / 2015 /Full Text
Subject
Ceramic materials
Glazing (Ceramics)
Glass-ceramics
Glazes
Glass
22 Ferrolectric hysteresis in hard and soft lead zinconate titanate ceramics under different thermal and stress conditions = เฟร์โรอิเล็กทริกฮิสเทอรีซิสในเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนตถาวรและชั่วคราวภายใต้ภาวะของความร้อนและความเค้นต่างกัน / Natthapong Wongdamnern / 2008 /Full Text
Subject
Ceramic materials
Materials science
23 Preparation and characterization of Bismuth Sodium Potassium Titanate-based Ferroelectric ceramics = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกเฟร์โรอิเล็ก ทริกที่มีบิสมัทโซเดียมโพแทสเซียมไทเทเนตเป็นหลัก / Pharatree Jaita / 2014 /Full Text
Subject
Ceramics, Porcelain
Materials science
24 Preparation and characterization of ceramic nanocomposites in the PZT-PNN system = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกนาโนคอมโพสิตในระบบพีแซดทีพีเอ็นเอ็น / Orawan Khamman / 2009 /Full Text
Subject
CeramicsPorcelain
Nanostructured materials
25 Preparation and electrical properties of strontium iron niobate-based ceramics = การเตรียมและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกที่มีสตรอนเทียมไอรอนไนโอเบตเป็นหลัก / Thanatep Phatungthane / The 2014 /Full Text
Subject
Ceramic materials
Ceramic
26 Sintering mechanism of CaCO3 and NH4H2PO4 powders for synthesis of hydroxyapatite ceramics and animal testing = กลไกการเผาผนึกของผงแคลเซียมคาร์บอเนตกับผงแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตเพื่อสังเคราะห์เป็นเซรามิกไฮดรอกซีอะพาไทต์และการทดสอบในสัตว์ / Rungsarit Koonawoot / The 2015 /Full Text
Subject
Hydroxyapatite
Ceramics in medicine
Ceramic materials
27 Sodium Dodecylbenzene Sulfonate and Poly (vinyl alcohol) adsorption and dispersion stability in ceramic glazes in the presence of Ferric Oxide = การดูดซับของโซเดียมโดเดซิลเบนซีนซัลโฟเนตและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์และเสถียรภาพการกระจายตัวในเคลือบเซรามิกที่มีเฟอร์ริกออกไซด์ / Suphapan Satchawan / 2013 /Full Text
Subject
Ceramics, Porcelain
Ceramic materials
28 Sodium Polycrylate Adsorption and Dispersion stability in ceramic Glaze = การดูดซับโซเดียมพอลิอะคริเลตและเสถียรภาพการ กระจายตัวในเคลือบเซรามิก / Apiradee Terdputtakun / 2011 /Full Text
Subject
Ceramic materials
29 Structural and electrical characterization of manganese-doped barium titanate ceramics = การหาลักษณะเฉพาะทางโครงสร้างและทางไฟฟ้าของเซรามิกแบเรียมไทเทเนตเจือ แมงกานิส / Neungreutahi Phoosit / 2007 /Full Text
Subject
Barium
Ceramics
Ceramics -- Analysis
Ceramic materials
30 Structure and electrical properties of lead lanthanum zirconate titanate based ceramics = โครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกที่มีเลดแลนทานัมเซอร์โคเนตไทเทเนตที่เป็นฐาน / Ladapak Chumprasert / The 2014 /Full Text
Subject
Ceramic materials
31 Synthesis and characterization of mixed normal and relaxor Ferroelectric materials / Naratip Vittayakorn / 2005 /Full Text
Subject
Ferroelectric devices
Ferroelectricity -- Synthesis
Ceramic materials
32 Synthesis and properties of hydroxyapatite based composites for dental ceramic applications = การสังเคราะห์และสมบัติของวัสดุผสมที่มีไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นฐานสำหรับประยุกต์เป็นเซรามิกทันตกรรม / Suchittra Inthong / The 2017 /Full Text
Subject
Ceramics in medicine
Biomedical materials
Hydroxyapatite
33 Synthesis of some ceramic nanowires by current heating process = การสังเคราะห์ลวดนาโนเซรามิกบางชนิดโดยกระบวนการให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า / Thanut Jintakosil / 2009 /Full Text
Subject
Ceramic materials
Wire
34 Utilization of bottom ash and leonardite for production of ceramic floor tiles = การใช้เถ้าหนักและลีโอนาร์ไดต์สำหรับการผลิตกระเบื้องปูพื้นเซรามิก / Kasree Namkane / The 2016 /Full Text
Subject
Ceramic materials


Page : 1 2