ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 18 รายการ จากคำว่า Cations

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Common Anesthetic Complications in Obstetric and Geriatric Patients: Risk Factors and Intervention = ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยจากการได้รับยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยสูติกรรมและผู้ป่วยสูงอายุ: ปัจจัยเสี่ยงและการรักษา / Decha Tamdee / 2012 /Full Text
Subject
Anesthetics
Childbirth -- Complications
Older people -- Complications
Patients
Anesthetics
Elderly
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
2 Determination of anions and cations in drinking water by ion chromatography / Tanaporn Na-Chiangmai / 1997 /Full Text
Subject
Anions
Cations
Ion exchange chromatography
Drinking water -- Analysis
3 Effects of Anti-Diabetic Drugs : PPARy Agonist (Rosiglitazone) and DPP-IV Inhibitor (Vildagliptin) in rats with neuronal insulin resistance induced by 12-week high-fat diet consumption : ผลของยาต้านเบาหวาน : PPARy Agonist (โรซิกลิทาโซน) และ DPP-IV Inhibitor (วิลดากลิปติน) ต่อเซลล์ประสาทในหนูขาวที่มีภาวะดื้ออินซูลินจาการซักนำด้วยอาหารไขมันสูงติดต่อกันเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ / Noppamas Pipatpiboon / 2013 /Full Text
Subject
Diabetics -- Complications
Dissertations, academic -- Physiology
Hypoglycemic Agents
Insulin resistance
Rosiglitazone
Vildagliptin
4 Genetic diversity of hepatitis B virus in pregnant women with human immunodeficiency virus and hepatitis B virus co-infection = ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีร่วมกับไวรัสเอชไอวี / Pajaree Treesuwan / The 2016 /Full Text
Subject
Hepatitis B
Hepatitis B virus
Pregnancy -- Complications
Pregnancy
HIV (Viruses)
5 Isolation and characterization of proteolytic enzymes from salt-tolerant and thermophilic bacteria for application in food industry = การแยกเชื้อ และการศึกษาคุณลักษณะของโปรดิโอไลติคเอนไซม์จากแบคทีเรียทนเกลือและแบคทีเรียที่เจริญได้ดีที่อุณหภูมิสูงเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร / Somkid Deejing / 2004 /Full Text
Subject
Proteolytic enzymes -- Synthesis
Proteolytic enzymes -- Industrial applications
6 Microalbuminuria and diabetic nephropathy in persons with type 2 diabetes : risk indicatiors, screening tool development and treatment prognosis / Sirima Mongkolsomlit / 2012 /Full Text
Subject
Diabetes
Diabetes -- Complications
7 Model for predicting fatigue among Thai women receiving adjuvant breast cancer chemotherapy = รูปแบบตัวทำนายอาการเหนื่อยล้าของหญิงไทยที่ได้รัเคมีบำบัดร่วมรักษามะเร็งเต้านม / Kanitha Hanprasitkam / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Breast -- Cancer -- Complications
Breast -- Cancer -- Chemotherapy
Fatigue
Cancer -- Patients
8 Optimization of a thermostable lipase for industrial applications / Supachok Sinchaikul / 2002 /Full Text
Subject
Lipase
Enzymes -- Industrial applications
9 Proteomic analysis of serum and urine from HIV co-infected tuberculosis patients = การวิเคราะห์เชิงโปรตีโอมิกส์ของซีรัมและปัสสาวะจากผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วม / Rodjana Suyayai / 2014 /Full Text
Subject
HIV Infections -- complications
Tuberculosis
Dissertations, academic -- Biochemistry
10 Soil erosion risk assessment using GIS and farmer's perception in dry zone area of central region of Myanmar = การประเมินความเสี่ยงต่อการชะกร่อนของดินโดยใช้ภูมิสารสนเทศและการรับรู้ของเกษตรกรในพื้นที่แห้งแล้งภาคกลางของประเทศเมียนมาร์ Zaw Wan / Wan, Zaw / 2008 /Full Text
Subject
Geographical indications
Soil erosion
Risk assessment
11 Titanium dioxide-based nanomaterials and therir applications = วัสดุนาโนที่มีไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นฐานและการประยุกต์ / Chonlada Dechakiatkrai / 2008 /Full Text
Subject
Nanostructured materials
Nanostructured materials -- Industrial applications
Nanostructured materials -- Synthesis
Nanostructures
Titanium dioxide
12 Use of cations binding on atmospheric PM10 as tracers of biomass burning = การใช้ไอออนบวกที่เกาะกับพีเอ็ม 10 ในบรรยากาศเป็นตัวตามรอยของการเผาชีวมวล / Piyaphong Somsap / 2011 /Full Text
Subject
Biomass
Cations
13 X-ray quantitative analysis of a local ceramic clay / Jerapong Tontragoon / 1978 /Full Text
Subject
Clay -- Analysis
Ceramic industries -- Chiang Mai
X-rays -- Diffraction
X-rays -- Industrial applications
14 การประเมินต้นทุนประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยมะเร็งผู้ใหญ่ที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่ำร่วมกับมีไข้กลุ่มความเสี่ยงน้อยในบริบทของประเทศไทย = Cost-effectiveness analysis of treatments in adult cancer patients with low risk febrile neutropenia in Thailand / อรนุช แจ่มดี / 2556 /Full Text
Subject
Cancer -- Treatment -- Cost effectiveness
Cancer -- Complications
มะเร็ง -- การรักษา
มะเร็ง -- ภาวะแทรกซ้อน
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการผลิต
15 การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / สุนีย์ เก่งกาจ / 2544 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Complications
Diabetes mellitus
เยาวชน -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
เบาหวาน -- ภาวะแทรกซ้อน
16 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับการจัดการดูแลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ =Clinical situational analysis of care management to prevent complications among stroke patients at Nakornping hospital, Chiang Mai province / เกษณี ศรีบุญปวน / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Stroke
Cerebrovascular disorders
Complications
17 แบบจำลองการอธิบายเรื่องโรคความดันโลหิตสูงและการใช้ยาลดความดันโลหิตของผู้ป่วยโรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Explanatory model of hypertension and antihypertensives use among patients at Hongdong Hosptial, Chiang Mai province / สุกัญญา ลิ้มรังสรรค์ / 2556 /Full Text
Subject
Hypertension -- Treatment
Hypertension -- Complications
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ความดันเลือดสูง -- การรักษาด้วยยา
18 ปัจจัยทำนายภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตาในจังหวัดอุตรดิตภ์ = Factors predicting diabetic retinopathy in Uttaradit province / จิรวรรณ แสงรัศมี / 2554 /Full Text
Subject
Diabetes
Diabetetics -- Complications
Retina -- Diseases


Page : 1