ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Carotenoids

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Antioxidant activities, carotenoid and vitamin E components in bran of some varieties of Thai black rice = ฤทธิ์ต้านออกซิเดซัน องค์ประกอบแคโรทีนอยด์และวิตามินอีในรำของข้าวดำพันธุ์ไทยบางพันธุ์ / Muntana Nakornriab / 2009 /Full Text
Subject
Food -- Analysis
Rice -- Analysis
Antioxidants
Carotenoids
Vitamin E
2 Lipids and carotenoids productions from oleaginous yeasts using rice residue from food waste as a carbon source = การผลิตลิพิดและแคโรทีนอยด์จากโอลิจินัสยีสต์โดยใช้เศษข้าวที่ได้จากขยะอาหารเป็นแหล่งคาร์บอน / Wimada Srisuwan / 2017 /Full Text
Subject
Lipids
Carotenoids
3 Optimal condition for growth of Rhodotorula rubra and antioxidation characteristics of its carotenolds = สภาวะที่เหมาะสมในการเจริญของ Rhodotorula rubra และสมบัติเฉพาะของการเป็นสารต้านออกซิเดชันของ แคโรทีนอยด์ / Nuttaporn Chanchay / The 2013 /Full Text
Subject
Carotenoids
Antioxidant
Yeast
4 Optimization of carotenids productio by yeasts using waste glycerol biodiesel production process as a carbon source = การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตแคโรทีนอยด์โดยยีสต์โดยใช้กลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลเป็นแหล่งคาร์บอน / Atchara Manowattana / school Chiangmai university 2012 /Full Text
Subject
Carotenoids
Yeast
5 Preparation methods, physicochemical properties and stability of carotenoids encapsulated in crosslinked Chitosan- Tripolyphosphate = วิธีการเตรียม สมบัติทางเคมีกายภาพ และความคงตัวของแคโรทีนอยด์ที่กักเก็บในไคโตซานที่เชื่อมโยงข้ามกับสารไตรพอลีฟอสเฟต / Phatthanee Thammaket / 2014 /Full Text
Subject
Carotenoids
Biological chemistry
6 Production of carotenoids from selected flowering plants and microorganisms = การผลิตคาโรทีนอยด์จากพืชดอกและจุลินทรีย์ที่คัดเลือกแล้ว / Jidapha Tinoi / 2005 /Full Text
Subject
Carotenoids
Plants, Flowering of
Microorganisms


Page : 1