ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Caregivers -- in old age

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of oamily caregiver capacity building program on care ability and quality of care of dependent elders = ผลของโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลในครอบครัวต่อความสามารถในการดูแลและคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง / Supichaya Wangpitipanit / The 2014 /Full Text
Subject
Older people -- Care
Family
Caregivers -- in old age
Elderly
Quality of health care
2 ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม = Factors predicting quality of life among caregivers of older persons / ณัฐวรรณ พินิจสุวรรณ / 2557 /Full Text
Subject
Quality of lofe Caregivers
Caregivers
Aging
Dementia -- in old age
3 ผลของการเตรียมผู้ดูแลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง = Effect of caregiver preparation on activities of daily living among the elderly with stroke / จุไร เกลี้ยงเกลา / 2547 /Full Text
Subject
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย
ผู้ดูแลผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Cerebrovascular disorders -- in old age


Page : 1