ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Carbon nanotubes

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Electrical properties of carbon nanotubes and carbon nanotube composites = สมบัติทางไฟฟ้าของท่อนาโนคาร์บอนและวัสดุผสมท่อนาโนคาร์บอน / Naratip Songmee / The 2010 /Full Text
Subject
Nanotubes
Nanostructured materials
Carbon
2 Fabrication of Carbon Nanotubes-Copper Oxide Nanocomposite films for use as angle sensor = การประดิษฐ์ฟิล์มนาโนคอมโพสิตของท่อนาโนคาร์บอนคอปเปอร์ออกไซด์เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์รับรู้มุมพับ / Buppachat Toboonsung / 2010 /Full Text
Subject
Nanotubes
Carbon
Nanostructure materials
3 Improvement of mechanical properties of carbon nanotubes, silicon carbide nanowires and epoxy resin nanocomposites = การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมระดับนาโนของท่อนาโนคาร์บอน เส้นลวดนาโนซิลิกอนคาร์ไบด์ และอีพอกซีเรซิน / Haruthai Longkullabutra / school 2012 /Full Text
Subject
Carbon
Nanotubes
Nanostructured materials
4 Preparation of Polyacrylonitrile-Poly(vinyl chloride) electrospun membranes with enhanced mechanical properties by multi-walled carbon nanotube reinforcement for water filtration = การเตรียมแผ่นเยื่ออิเล็กโตรสปันของพอลิอะคริโลไนไตรล์-พอลิ(ไวนิล คลอไรด์)และการเพิ่มสมบัติเชิงกลให้ดีขึ้นโดยการเสริมแรงด้วยท่อนาโนคาร์บอนผนังหลายชั้นสำหรับการกรองน้ำ / Janthana Namsaeng / The 2018 /Full Text
Subject
Nanotubes
Carbon nanotubes


Page : 1