ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Carbon dioxide

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Determinants of carbon dioxide emission in an open economy: empirical evidence from China = การกำหนดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเศรษฐกิจแบบเปิด: กรณีศึกษาประเทศจีน Zihe Li / Zihe, Li / The 2018 /Full Text
Subject
Economic development
Carbon dioxide
2 Effect of drought on Carbon dioxide Exchange in peanut field = ผลของความแห้งแล้งต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แปลงถั่วลิสง / Natchaya Pingintha / 2009 /Full Text
Subject
Carbon dioxide
3 Effect of rainfall variation on soil carbon dioxide efflux in wheat and peanut fields = ผลของความแปรปรวนของปริมาณน้ำฝนต่อการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากดินใน แปลงปลูกข้าวสาลีและถั่วลิสง / Chompunut Chayawat / The 2009 /Full Text
Subject
Soils
Carbon dioxide
Rainwater -- Measurement
Wheat
Peanuts
4 Effects of high carbon dioxide pressure treatments on some biochemical and quality changes in longan fruit = ผลของการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ความดันสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีบางประการและคุณภาพของผลลำไย / Kallaya Withee / Bangkok The 2010 /Full Text
Subject
Carbon dioxide
Longan
High pressure chemistry
5 Enhancement of microalgal consortium cultivation efficiency using carbon dioxide for biomass and lipid production = การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงกลุ่มสาหร่ายขนาดเล็กโดยการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อผลิตชีวมวลและลิพิด / Sunisa Boonma / The 2014 /Full Text
Subject
Microalgae -- Biotechnology
Microalgae
Cultures (Biology)
Carbon dioxide
Biomass
6 Relationship between CO2 emission and economic growth in Myanmar = ความสัมพันธ์ระหว่างการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเมียนมาร์ Kyi Kyi Win / Kyi, Kyi Win / The 2017 /Full Text
Subject
Environmental management
Economic development -- Myanmar
Carbon dioxide


Page : 1