ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Capital

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Community networking and remittances as social capital for rural community development, Chin State, Myanmar = เครือข่ายชุมชนและเงินส่งกลับในฐานะทุนทางสังคมสำหรับการพัฒนาชุมชนชนบท รัฐชิน ประเทศเมียนมาร์ Cung Lian Hu / Cung, Lian Hu / The 2015 /Full Text
Subject
Community development -- Myanmar
Social capital (Sociology) -- Myanmar
2 Dairy farmers' productivity and capital need in Chiang Mai province / Tanya Limkhumduang / 1998 /Full Text
Subject
Dairy farming
Dairying -- Capital investments
Capital
Credit
3 Econometric analysis on Myanmars macroeconomic determinants affecting human capital resources based on ARDL approach testing = เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ตัวกำหนดเศรษฐกิจมหภาคของเมียนมาร์ที่ส่งผลต่อทุนทรัพยากรมนุษย์ด้วยวิธีการทดสอบโดยวิธีเออาร์ดีแอล May Thu Htet / Htet, May Thu / 2016 /Full Text
Subject
Econometrics
Human capital -- Myanmar
Myanmar -- Economic conditions
Myanmar -- International trade
4 Human capital and the role of government affecting inclusive growth in each region of Thailand = ทุนมนุษย์และบทบาทของรัฐบาลที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีส่วนร่วมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย / Tuangporn Janthok / 2015 /Full Text
Subject
Human capital
Human resources development
Thailand -- Economic Condition
5 Microeconometric models : applications for topics in labor economics = แบบจำลองเศรษฐมิติจุลภาค : การประยุกต์สำหรับหัวข้อในศรษฐศาสตร์แรงงาน / Supanika Leuracharusmee / 2015 /Full Text
Subject
Econometrics
Capital
Wages and labor productivity
6 Rethinking Chinese capitalism : economic cultures, guanxi and identities of Thai Yunnanese transnational entrepreneurs in Chiang Mai City = ทบทวนทุนนิยมจีน : วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจ, กวนซี และอัตลักษณ์ ของผู้ประกอบการข้ามชาติชาวไทยเชื้อสายยูนนานในเมืองเชียงใหม่ Lee Kian Cheng / Lee, Kian Cheng / The 2015 /Full Text
Subject
Capitalism -- China
Businesspeople -- Chiang Mai
7 Social capital and performmance of vegetable production program in farming communities of Western Nepal = ทุนทางสังคมและผลการดำเนินงานของโครงการผลิตผักในชุมชนเกษตร ภาคตะวันตกของประเทศเนปาล / Rajendra, Prasad Mishra / 2006 /Full Text
Subject
Agriculture -- Economic aspects -- Nepal
Social capital (Sociology)


Page : 1