ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Cancer -- Treatment

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Anti-proliferative activity of nanoparticles entrapped with the extracts of anti-cancer Thai medicinal recipesplants selected from Thai medicinal plant recipe database Manosroi II = ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดตำรับยาพืชสมุนไพรไทยต้านมะเร็งที่คัดเลือกจากฐานข้อมูล ตำรับยาสมุนไพรไทย มโนสร้อย 2 ซึ่งกักเก็บในอนุภาคนาโน / Korawinwich Boonpisuttinant / 2012 /Full Text
Subject
Herbs -- Therapeutic use -- Thailand
Cancer -- Treatment
Herbs -- Therapeutic use -- Databases
2 In vitro anti-cancer acitivity screening of Thai medicinal plant recipes selected from Thai medicinal plant recipe database Manosroi II = การคัดกรองฤทธิ์ต้านมะเร็งในหลอดทดลองของตำรับยาสมุนไพรไทยที่คัดเลือกจากฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรไทย มโนสร้อย 2 / Mathukorn Sainakham / The 2011 /Full Text
Subject
Herbs -- Therapeutic use
Medicinal plants
Cancer -- Treatment
3 Predicting Factors of uncertainty in illness among Leukemic children receiving chemotherapy = ปัจจัยทำนายความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับเคมีบำบัด / Chayabhorn Tiwaree / 2014 /Full Text
Subject
Leukemia in children
Leukemia -- Chemotheraphy
Cancer -- Treatment
4 The Studies of inhibitory effects of momordica charantia leaves on cancer cell progression In vitro and in vivo = การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของใบมะระขี้นกต่อการพัฒนาของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง และในสัตว์ทดลอง / Pornsiri Pitchakarn / 2011 /Full Text
Subject
Cancer -- Treatment
Momordica charantia
Cancer cells
5 การประเมินต้นทุนประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยมะเร็งผู้ใหญ่ที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่ำร่วมกับมีไข้กลุ่มความเสี่ยงน้อยในบริบทของประเทศไทย = Cost-effectiveness analysis of treatments in adult cancer patients with low risk febrile neutropenia in Thailand / อรนุช แจ่มดี / 2556 /Full Text
Subject
Cancer -- Treatment -- Cost effectiveness
Cancer -- Complications
มะเร็ง -- การรักษา
มะเร็ง -- ภาวะแทรกซ้อน
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนการผลิต


Page : 1