ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Buddhist monks

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Attitudes of Thai Female University students concerning the ordaining of women into the Monkhood = ทัศนคติของนักศึกษาหญิงในระดับอุดมศึกษาที่มีต่อการบวชภิกษุณีในประเทศไทย / Arkoam Sanuwit / Chiangmai Chiangmai 2004 /Full Text
Subject
Buddhist nuns
Buddhist monks -- Thailand
University students -- Attitudes -- Thailand
2 Semiotic Analysis of Stock Photographs of Monks = การวิเคราะห์รูปภาพพระโดยใช้ทฤษฎีสัญญศาสตร์ / Duanghathai Julanithi / The 2018 /Full Text
Subject
Buddhist monks
Attitude (Psychology)
3 Transnational Shan Buddhist movement, networks and identities = การเคลื่อนไหวข้ามชาติของพุทธศาสนาฉาน เครือข่ายและอัตลักษณ์ / Khamindra Phorn / The 2015 /Full Text
Subject
Priests, Buddhist
Buddhist monks
Buddhism
4 บทบาทของพระสงฆ์ในการสงเคราะห์ชุมชน ปัญหาโรคเอดส์ กรณีศึกษาพระครูโสภณปริยัติสุธี วัดดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / จิรานุช วงศ์อุทัย / 2542 /Full Text
Subject
พระครูโสภณปริยัติสุธี
วัดดอยสะเก็ด
Buddhism and social problems
Buddhist monks -- Chiang Mai
AIDS Disease -- Chiang Mai
พุทธศาสนากับสังคม
พุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน
สงฆ์ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)


Page : 1