ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 32 รายการ จากคำว่า Breast Feeding

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Attitudes, subjective norm, perceived behavioral control, and intention towards breastfeeding among Bangladeshi primiparous pregnant women = ทัศนคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงการควบคุมพฤติกรรมตามการรับรู้ และความตั้งใจต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ของสตรีตั้งครรภ์แรก ชาวบังกลาเทศ Moshammed Jaynab Begum / Moshammed, Jaynab Begum / The 2015 /Full Text
Subject
Breastfeeding
Pregnant women
2 Breastfeeding practice and self-efficacy among nepalese adolescent first-time mothers = การปฏิบัติและสมรรถนะแห่งตนในการให้นมมารดาวัยรุ่นชาวเนปาลที่มีบุตรคนแรก Ambika Rai / Rai, Ambika / The 2015 /Full Text
Subject
Lactation
Breastfeeding
Adolescence -- Nepal
3 Determinants of breastfeeding duration among Chinese Mothers Lin Xi Yin / Lin, Xi Yin / 1996 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Breast feeding
Mothers -- China
4 Effect of the breastfeeding promotion program on exclusive breastfeeding practice among the first time Chinese mothers = ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาต่อการปฏิบัติการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวในหญิงชาวจีนที่เป็นมารดาครั้งแรก Hongwei Wan / Wan, Hongwei / 2014 /Full Text
Subject
Breastfeeding -- China
Mother and infant -- China
5 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการจัดการภาวะหัวนมแตก ในมารดาที่ให้นมบุตร โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก =Development of clinical practice guidelines for prevention and management of nipple crack among lactating mothers, Maesot hospital, Tak province / สุนันท์ สวนจันทร์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Breast feeding
6 การเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ของมารดาที่เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร / วรวรรณ แพทย์หลักฟ้า / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล
Dissertations, academic -- nursing
Breast feeding
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ -- กำแพงเพชร
ทารก -- การดูแล -- กำแพงเพชร
บุตร -- การดูแล -- กำแพงเพชร
ทารก -- โภชนาการ -- กำแพงเพชร
มารดาและบุตร -- กำแพงเพชร
น้ำนมคน
7 การสนับสนุนของที่ทำงานในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในมารดาที่ทำงานนอกบ้าน / สุพัตรา สุทธิประภา / 2544 /Full Text
Subject
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
มารดา -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Breast Feeding
Work
8 การให้ความรู้ต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในมารดาวัยรุ่น : การทบทวนอย่างเป็นระบบ = Educational provision on breastfeeding among adolescent mother : a systematic review / พัชรินทร์ เงินทอง / 2558 /Full Text
Subject
Knowledge
Breast feeding
Mothers
Adolescent
9 ความพร้อมและการยอมรับของมารดาระยะแรกหลังคลอดในการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดา ที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ / นงนุช ตันทะรา / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ -- เชียงใหม่
ทารก -- การดูแล -- เชียงใหม่
บุตร -- การดูแล -- เชียงใหม่
มารดาและเด็ก -- เชียงใหม่
Dissertation, academic -- nursing
Mothers
Puerperium
Breast feeding
10 ความรู้ ทัศนคติ และการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดาในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา = Fathers' knowledge, attitudes and involvement in breastfeeding / ณัฏฐ์นรี คำอุไร / 2558 /Full Text
Subject
Knowledge
Attitudes
Fathers
Breast feeding
11 ทัศนคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และความตั้งใจของบิดาในการกระตุ้นมารดาให้เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา = Attitude, subjective norm, perceived behavioral control and intention of fathers to encourage breastfeeding / ปรียกมล เลิศตระการนนท์ / 2557 /Full Text
Subject
Behavior
Father
Breast feeding
12 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับการป้องกันและการจัดการอาการคัดตึงเต้านมในมารดาที่ให้นมบุตรโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for prevention and management of breast engorgement among lactating mothers, Nakornping Hospital, Chiang Mai province / ปัณฑิตา ศรีจันทร์ดร / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Pueperium
Breast feeding
Breast
13 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสาหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting the early initiation of breastfeeding, Suntisuk Hospital, Nan Province / อรศิริ กาสมุทร / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Breast feeding
Puerperium
14 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting the early initiation of breastfeeding, Nakornping Hospital, Chiang Mai province / สุภาพร ปรารมย์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Breast feeding
Mothers
15 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promting the early initiation of breastfeeding, Taphanhin Crown Prince Hospital, Phichit Province / พิไลวรรณ ใจชื้น / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Breast Feeding
Mothers
16 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาระยะแรก โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting the early initiation of breastfeeding, Inburi hospital, Sing Buri province / ชุติมนต์ อำพนธ์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Breast feeding
Mothers
17 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลลำพูน = Effectiveness of implementing best practice guidelines for breastfeeding promotion, Lamphun hospital / รุณราวรรณ์ แก้วบุญเรือง / 2555 /Full Text
Subject
Breast feeding
18 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก = Effectiveness of implementing best practice guidelines for breastfeeding promotion, Phobphra hospitals, Tak province / ขนิษฐา ปานยิ้ม / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Breast feeding
โรงพยาบาลพบพระ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ -- ตาก
น้ำนมคน
19 ประสิทธิผลของการนวดเต้านมต่อการคัดตึงเต้านมในมารดาที่ให้นมบุตร : การทบทวนอย่างเป็นระบบ = Effectiveness of breast massage on breast engorgement among lactating mothers : a systematic review / กฤษณา ปิงวงศ์ / 2559 /Full Text
Subject
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การนวด
Breast feeding
Massage
20 ปัจจัยทำนายการให้นมมารดาของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด = Factors predicting breastfeeding among mothers of preterm infants / สุทธิดา อ่อนละออ / 2558 /Full Text
Subject
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การให้นม
Breast feeding
Infant, premature
Mothers


Page : 1 2