ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 17 รายการ จากคำว่า Brain

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Home-based nursing intervention program for enhancing quality of life of stroke survivors = โปรแกรมการปฎิบัติการพยาบาลที่บ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง / Totsaporn Khampolsiri / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Cerebrovascular disease
Brain -- Diseases
Cerebrovascular disorders -- Rehabilitation
Depression, Mental
2 Components of community care for stroke survivors = องค์ประกอบของการดูแลโดยชุมชนสำหรับผู้ที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง / Nootchayong Yaowapanon / The 2016 /Full Text
Subject
Brain -- Blood-vessels
Public health
3 Differentiation of pituitary macroadenoma and craniopharyngioma in adult base on MRI findings = การแยกความแตกต่างระหว่างเนื้องอกต่อมใต้สมองกับเนื้องอกเครนิโอฟาริงจิโอม่าในผู้ใหญ่โดยใช้ลักษณะที่พบจากภาพเอ็มอาร์ไอ / Panupong Radchauppanone / The 2015 /Full Text
Subject
Tumors
Brain -- Tumors
Magnetic resonance imaging
4 Effect of agomelatine on cerebral ischemia and reperfusion injury in rats = ผลของอะโกเมลาทินต่อการบาดเจ็บของสมองจากภาวะขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาหล่อเลี้ยงในหนูขาว / Wijitra Chumboatong / The 2016 /Full Text
Subject
Cerebrovascular disease
Brain -- Blood-vessels
5 Effects of Dihydrocapsaicin on blood brain barrier and cerebral damage in acute and recovery phase from focal cerebral ischemia and reperfusion in rats = ผลของสารไดไฮโดรแคปไซซินต่อการทำลายตัวกั้นกลางระหว่างเลือดกับสมอง และสมองในระยะเฉียบพลันและระยะฟื้นฟูจากภาวะสมองขาดเลือดและได้รับเลือดกลับมาเลี้ยงใหม่ในหนูขาว / Adchara Janyou / The 2018 /Full Text
Subject
Cerebrovascular disease
Brain -- Blood-vessels
Brain -- Diseases
6 Effects of electrical stimulation on knee extensor in individuals with spastic diplegia = ผลของการกระตุ้นกล้ามเนื้อเหยียดเข่าด้วยไฟฟ้าในผู้ที่มีภาวะสมองพิการประเภทขาเกร็งมากกว่าแขน / Panida Hanphitakphong / The 2010 /Full Text
Subject
Muscles
Brain -- Diseases
Knee
Electric Stimulation
Cerebral Palsy
7 Effects of high-fat diet-induced insulin resistance on neuronal nitric oxide synthase (nNOS) expression and oxidative stress in hippocampus of wistar rats = ผลของสภาวะดื้ออินซูลินที่ถูกชักนำโดยอาหารไขมันสูงต่อการแสดงออกของนิวโรนอลไนตริกออกไซด์ซินเทสและสภาวะเครียดออกซิเดชันในสมองส่วนฮิปโปแคมพัสของหนูเวิสตาร์ Punnawwitch Lertteerawat / Punnawitch Lertteerawat / Gradiate 2012 /Full Text
Subject
Insulin
Insulin resistance
Brain
8 Effects of metformin and vildagliptin on learning and memory behaviors and brain mitochondrial functions in high-fat diet induced insulin resistant rats = ผลของยาเมทฟอร์มินและวิลดากลิปทินต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และความจำและการทำงานของไมโตคอนเดรียของสมองในหนูที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินจากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูง / Hiranya Pintana / 2012 /Full Text
Subject
Brain -- Effect of drugs on
Insulin resistance
Dissertations, academic -- Physiology
9 Sensory stimulation process and cognitive function among the persons with traumatic brain injury = กระบวนการกระตุ้นประสาทสัมผัสและความสามารถในการรับรู้ในผู้ที่มีภาวะบาดเจ็บสมอง / Siriluck Kaewsriwong / 2013 /Full Text
Subject
Brain injuries
Cognition
10 The Experiences of famillies with stroke survivors in Chiang Mai province = ประสบการณ์ของครอบครัวผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองในจังหวัดเชียงใหม่ / Tanyaluk Obe-Om / 2005 /Full Text
Subject
Cerebrovascular disease
Brain -- Diseases
Dissertations, Academic -- Nursing
11 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการภาวะ อุณหภูมิกายสูงในผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Development of clinical practice guidelines for hyperthermia management in patients with traumatic brain injury, Chiangrai Prachanukroh Hospital / พิรานันท์ เงินแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
สมอง -- โรค
Body temperature
Brain injuries
12 การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยสูงอายุบาดเจ็บสมองที่ได้รับการผ่าตัด หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลลำพูน = Situational analysis of pressure sores prevention among postoperative elderly patients with traumatic brain injury, male surgical ward, Lamphun hospital / ศศิธร พิชัยพงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
Pressure ulcer -- prevention & control
Brain injuries
Brain injuries
Brain -- surgery
13 ผลของการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของญาติต่อภาวะสุขภาพของผ้ป่วยหลังการผ่าตัดเนื้องอกสมองในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effects of providing participatory activities of relatives on health conditions after surgery of Brain Tumor Patients, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ถนิมนันท์ อรุณกิจ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Health Promotion
Brain neoplasms -- Surgery
Postoperative care
สุขภาพ
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
สมอง -- เนื้องอก
14 ผลของการจัดท่าต่อระดับความดันในกะโหลกศีรษะและแรงดันกำซาบสมองในผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง : การวิเคราะห์เมตา = Effects of positioning on intracranial pressure and cerebral perfusion pressure among brain injury patients : a meta-analysis / เกษณี คุณคง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Brain injuries
กะโหลกศีรษะ
ความดัน
สมอง
15 ผลของการวางแผนจำหน่ายผู้บาดเจ็บสมองระดับเล็กน้อยจากแผนกฉุกเฉินต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ดูแล = Effects of emergency department discharge planning for persons with mild traumatic brain injury on caregivers' knowledge and practice / เสาวนุช สมศรี / 2558 /Full Text
Subject
Patient discharge
Brain injuries
Care gives
Knowledge
16 ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง = Effects of empowerment on caring capabilities among caregivers of patients with traumatic brain injury / เพ็ญนภา จายวรรณ์ / 2557 /Full Text
Subject
Empowerment
Brain injuries
17 ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง = Health in elderly with cerebrovascular disease / ศิวัชกานต์ แก้วแดง / 2548 /Full Text
Subject
Aged -- Health and hygiene
Cerebrovascular disease -- Patients
Brain -- Diseases
Cerobrovascular disorder
Aged
Health


Page : 1