ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 18 รายการ จากคำว่า Botany

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Biodiversity of Vascular Plants on Doi Phu Kha National Park = ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชมีท่อลำเลียงบนอุทยานแห่งชาติดอยภูคา c / Prachaya Srisanga / 2005 /Full Text
Subject
Botany -- Thailand, Northern
Forests and forestry -- Thailand, Northern
Doi Phu Kha National Park
2 Canopy structure and root architecture in Miang-Based agroforestry systems / Sayan Tanpanich / 1997 /Full Text
Subject
Agroforestry -- Chiang Mai
Tea -- Roots
Plant canopies
Roots (Botany)
3 Chemical constituents and bioactivity of some Ophiorrhiza species = องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสกุล Ophiorrhiza บางชนิด / Nichakan Phoowiang / 2009 /Full Text
Subject
Ophiorrhiza
Botany -- Anatomy
Medicinal plants
Plants -- Analysis
Bioactive compounds
Botanical chemistry
Ophiorrhiza
4 Comparative ethnobotany in Nan Province, Thailand = พฤกษศาสตร์พื้นบ้านเปรียบเทียบในจังหวัดน่าน ประเทศไทย / Kamonnate Srithi / 2012 /Full Text
Subject
Ethnobotany
Botany -- Folklore
Medicinal plants
5 Description and Key of some medicinal fruits = การบรรยายลักษรณะและรูปวิธานของผลที่ใช้เป็นสมุนไพรบางชนิด / Kannikar Kumput / 1983 /Full Text
Subject
Botany, Medical
Herbaria
6 Enhancement of antioxidant Production in callus culture from leaves of moringa oleifera Lam. by elicitation = การเพิ่มการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระในการเพาะเลี้ยงแคลลัสจากใบของ มะรุมโดยการกระตุ้น / Patama Udomsanti / The 2013 /Full Text
Subject
Moringa oleifera
Callus (Botany)
Antioxidant
Plant tissue culture
7 Ethnobotany and crop diversity of Tai Lue and Akha communities in the upper northern Thailand and the Xishuangbanna Dai autonomous prefecture, China = พฤกษศาสตร์พื้นบ้านและความหลากหลายของพืชเกษตรของชุมชนไทลื้อและอาข่าในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาประเทศจีน / Angkhana Inta / 2008 /Full Text
Subject
Biochemistry
Botany -- Folklore
Botany, Economic
Ethnobotany
8 Ethnobotany of Buddhist and Muslim Thais in Some Locations in the Lower Part of Southern Thailand = พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวไทยพุทธ และมุสลิมในบางพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย / Ubonwan Upho / 2005 /Full Text
Subject
Ethnobotany -- Thailand, Southern
Ethnology
Ecology
9 Palynology of Na Hong basin Amphoe Mae Chaem Changwat Chiang Mai / Wickanet Songtham / 2000 /Full Text
Subject
Palynology -- Chiang Mai. Mae Chaem
Paleobotany -- Chiang Mai. Mae Chaem
Spores (Botany). Fossil -- Chiang Mai. Mae Chaem
10 Role of Rhizobacteria in Promoting Plant Growth and Their Antifungal Activities = บทบาทของแบคทีเรียบริเวณรากพืชในการส่งเสริมการเจริญของพืชและการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา / Mathurot Chaiharn / 2010 /Full Text
Subject
Roots (Botany)
Rhizobacteria
Bacteria
Antifungal agents
11 Taxomic revision and ethnobotany of the families nelumbonaceae and nymphaeaceae in Thailand = การทบทวนอนุกรมวิธานและพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชวงศ์เนลัมโบนาซีอีและนิมฟีเอซีอีในประเทศไทย / Woranuch La-ongsri / 2008 /Full Text
Subject
Fthnobotany
Botany -- Classification
Lotus
12 Taxonomic revision of Fissidens Hedw. (Fissidentaceae, Bryophyta) in Thailand = การทบทวนอนุกรมวิธานของ Fissidens Hedw. (Fissidentaceae, Bryophyta) ในประเทศไทย / Kanjana Wongkuna / 2010 /Full Text
Subject
Fissidens
Botany
Tropical plants
13 Taxonomy and molecular phylogeny of Artabotrys R. Brown and palynology of tribe unoneae (Annonaceae) in Thailand = อนุกรมวิธานและวิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุลของ Artabotrys R. Brown และเรณูวิทยาของเผ่า Unoneae (Annonaceae) ในประเทศไทย / U-Sa Thongpairoj / 2008 /Full Text
Subject
Biology
Botany -- Classification
Palynology
14 Taxonomy of some figs and their interactions with pollinators = อนุกรมวิธานของมะเดื่อบางชนิดและปฏิสัมพันธ์กับแมลงพาหะถ่ายเรณู / Yaowanit Tarachai / 2008 /Full Text
Subject
Botany -- Classification
Ficus (Plants)
Insects
Insects as carriers of diseases
15 The Early development of gametophyte generation of asplenium nidus cv. crispafolium = การเจริญในระยะแรกของช่วงชีวิตแกมมีโตไฟต์ของเฟิร์นใบจีบ (Asplenium nidus cv. crispafolium) / Suchada Kanchanapa / 1982 /Full Text
Subject
Ferns
Gametogenesis
Botany -- Embryology
16 The Effects of GA3 auxin and kinetin on the germinating spores of asplenium nidus cv. crispafolium = ผลของกรดจิบเบอเรลลิค-3 ออกซินและไคนีตินต่อสปอร์ที่กำลังงอกของเฟิร์นใบจีบ (Asplenium nidus cv. crispafolium) / Somchai Boonsiripaysut / 1982 /Full Text
Subject
Ferns
Spores (Botany)
Germination
17 The Study on the effects of media modification in tissue culture of Datura metel L. on the production of tropane alkaloids = การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารที่ใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อลำโพงต่อการผลิตโทรเปนอัลคาลอยด์ / Chavalit Sittisombut / 1989 /Full Text
Subject
Alkaloids -- --Therapeutic use
Tissue culture.
Callus (Botany)
Datura metel L.
18 The Systematics of Didymocarpus Wallich and Palynology of some Genera in Family Gesneriaceae in Thailand = อนุกรมวิธานของ Didymocarpus Wallich และเรณูวิทยา ของพืชบางสกุล ในวงศ์เจสเนอเรียซีอี ในประเทศไทย 2004 / Pranee Palee / 2004 /Full Text
Subject
Gesneriaceae
Botany -- Thailand


Page : 1