ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Bones

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Bone metabolic abnormality and anemia prevalence in Thai population exposed to environmental cadmium = ความผิดปกติของเมแทบอลิซึมของกระดูกและความชุกของโรคโลหิต จางในประชากรไทยที่สัมผัสแคดเมียมจากสิ่งแวดล้อม / Kowit Nambunmee / 2010 /Full Text
Subject
Cadmium -- Effect of environment on
Anemia
Bones
Anemia
Bone and Bones
2 Comparison of palatal bone thickness between patients with normal and open vertical skeletal configurations using cone-beam computed tomography = การเปรียบเทียบความหนาของกระดูกเพดานปากระหว่างผู้ป่วยที่มีโครงขากรรไกรแนวดิ่งแบบปกติและแบบสบเปิดโดยใช้โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี / Piyoros Suteerapongpun / The 2017 /Full Text
Subject
Bones -- Analysis
Jaws
Medical radiology
3 Flow Injection-Bead Injection System for Determination of Bone Alkaline Phosphatase = ระบบโฟลอินเจคชัน-บีดอินเจคชันสำหรับการหาปริมาณโบนอัลคาไลน์ฟอสฟาเทส / Duangporn Somprayoon / school 2005 /Full Text
Subject
Flow injection analysis
Alkaline phosphatase -- Analysis
Bones
4 In vitro chondroprotective potential of herbaceous Phyllanthus spp. = ศักยภาพของพืชล้มลุก Phyllanthus spp. ในการปกป้องกระดูกอ่อนในสภาวะหลอดทดลอง / Kittisak Buddhachat / 2015 /Full Text
Subject
Annuals (Plants)
Bones
Plant extracts
5 Synthesis and characterisation of crosslinked poly(L-lactic acid) for use as a bone fixation device in orthopaedic surgery / Preeyaporn Sukunthanon / 2001 /Full Text
Subject
Polymerization
Crooslinked polymers
Crosslinking (Polymerization)
Bones -- Surgery
6 การทำนายระยะห่างในแนวระดับของขอบด้านในกระดูกสะบักขณะอยู่นิ่งกับกระดูกสันหลังระดับอก = Predicting horizontal distance between medial border of static scapular position and the thoracic spine / บุษบา ฉั่วตระกูล / 2554 /Full Text
Subject
Bone and Bones


Page : 1