ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 18 รายการ จากคำว่า Biomass

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Analysis of elemental composition of PM2.5 and ash samples from biomass burning in open-system combustion chamber for estimation of pollutant emission = การวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุของตัวอย่างฝุ่นพีเอ็ม2.5และเถ้าจากการเผาชีวมวลในเตาเผาระบบเปิด เพื่อประมาณการปลดปล่อยสารมลพิษ Mohammad Zahir Akbari / Mohammad, Zahir Akbari / The 2017 /Full Text
Subject
Incineration
Dust
Biomass
Air -- Pollution
2 Characterization and upgrading of bio-oil from biomass pyrolysis using catalysts = การวิเคราะห์ลักษณะและเพิ่มคุณภาพน้ำมันชีวภาพจากไพโรไลซิส ชีวมวลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา / Chawannat Jaroenkhasemmeesuk / The 2017 /Full Text
Subject
Biomass energy
Mechanical engineering
3 Characterization of PM10-bound polycyclic aromatic Hydro-carbons from biomass burning and application for source apportionment in Chiang Mai Province = การหาลักษณะเฉพาะของพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ตรึงกับฝุ่นพีเอ็ม10 จากการเผาชีวมวลและการประยุกต์เพื่อจาแนกสัดส่วนของแหล่งกาเนิดในจังหวัดเชียงใหม่ / Wan Wiriya / 2012 /Full Text
Subject
Combustion -- Chiang Mai
Biomass -- Combustion
Biomass -- Combustion -- Chiang Mai
4 Determination of PM10-bound metals from biomass burning by inductively coupled plasma-optical emission spectroscopy = การหาปริมาณโลหะที่ตรึงในพีเอ็ม10 จากการเผาชีวมวลโดย อินดักทิฟลีคัพเพิลพลาสมา-ออปทิคอล / Jatuporn Chaichana / 2011 /Full Text
Subject
Dust
Metals
Biomass
5 Enhancement of microalgal consortium cultivation efficiency using carbon dioxide for biomass and lipid production = การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงกลุ่มสาหร่ายขนาดเล็กโดยการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อผลิตชีวมวลและลิพิด / Sunisa Boonma / The 2014 /Full Text
Subject
Microalgae -- Biotechnology
Microalgae
Cultures (Biology)
Carbon dioxide
Biomass
6 Experimental investigation of catalytic cracking of tar from biomass gasification = การตรวจสอบเชิงทดลองของการแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาของทาร์จากกระบวนการแกสซิฟิเคชันของชีวมวล / Soe Thiha / 2009 /Full Text
Subject
Tar
Biomass
Biomass energy
7 Feasibility analysis for community-scale electricity generation from biomass under constraints of logistics, technology and environmental impact = การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการผลิตไฟฟ้าระดับชุมชนจากชีวมวลภายใต้เงื่อนไขของโลจิสติกส์เทคโนโลยีและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม / Jenjira Piamdee / The school 2012 /Full Text
Subject
Biomass
Biomass energy
Electric power production
8 Hydrogen production from biomass wastes by chemical-milling-heating method = การผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากของเหลือชีวมวลด้วยวิธีเคมี การบด การให้ความร้อน / Kanatip Kumproa / 2015 /Full Text
Subject
Hydrogen -- Production
Biomass
9 Logistic model and algorithms for a biomass transportation system = แบบจำลองและขั้นตอนวิธีโลจิสติกส์สำหรับระบบขนส่งของชีวมวล / Pidchaporn Panyoyai / 2012 /Full Text
Subject
Logistics
Biomass
10 Optimization of Ferulic acid release from biomass by chemical method and microbial degradation = การหาสภาวะที่เหมาะสมในการปลดปล่อยกรดเฟอรูลิกจากชีวมวลโดยวิธีทางเคมีและการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ / Pimpilai Fusawat / The 2014 /Full Text
Subject
Enzymes
Biomass
11 Optimization of Microalgal Cultivation for Alternative Energy Production = การหาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย ขนาดเล็กเพื่อการผลิตพลังงานทางเลือก / Krongkan Janta / 2014 /Full Text
Subject
Biodiesel fuels
Microalgae
Biomass energy
12 Parametric analyses of fast-pyrolyzed oil production from algae in porous bed reactor = การวิเคราะห์พารามิเตอร์ในการผลิตน้ำมันไพโรไลซ์อย่างรวดเร็วจากสาหร่ายด้วยปฎิกรณ์แบบเบดพรุน Kanyaporn Chaiwon / Kanyaporn Chaiwong / The school 2011 /Full Text
Subject
Biomass energy
Energy crops
Algae
13 Parametric analysis of bio-syngas from gasification of agricultural residues = การวิเคราะห์พารามิเตอร์ของแก๊สสังเคราะห์ชีวภาพจากการแปรสภาพเป็นแก๊สของเศษวัสดุการเกษตร Thanasit wongsiriamnuay / Thanasit Wongsiriamnuay / school 2012 /Full Text
Subject
gasification
Biomass
14 Performance analysis of an organic rankine cycle with solar collectors and biomass for electricity generation = การวิเคราะห์สมรรถนะการทำงานของวัฏจักรแรงคินที่ใช้สารอินทรีย์ร่วมกับตัวเก็บรังสีอาทิตย์และชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้า / Chakkraphan Thawonngamyingsakul / The 2013 /Full Text
Subject
Biomass
Electric power production
15 Pyrolysis of cassava rhizome in metal kiln for charcoal production = การไพโรไลซิสเหง้ามันสำปะหลังในเตาเผาโลหะสำหรับการผลิตถ่าน / Karan Homchat / The 2013 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Carbon
Biomass energy
Charcoal kilns
Heat -- Transmission
16 Trade-off analysis between income and community bioenergy security = การวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างรายได้และความมั่นคงทางพลังงานชีวภาพของชุมชน / Montri Singhavara / The 2016 /Full Text
Subject
Biomass energy -- Income
Biomass energy -- Analysis
Income
17 Use of cations binding on atmospheric PM10 as tracers of biomass burning = การใช้ไอออนบวกที่เกาะกับพีเอ็ม 10 ในบรรยากาศเป็นตัวตามรอยของการเผาชีวมวล / Piyaphong Somsap / 2011 /Full Text
Subject
Biomass
Cations
18 Value at risk analysis based on extreme value theory method and copula in biofuel portfolio = การวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงบนพื้นฐานวิธีการทฤษฎี มูลค่าสูงที่สุดและคอปูลาในกลุ่มหลักทรัพย์น้ำมันชีวภาพ / Xiao Deng / 2014 /Full Text
Subject
Risk management
Petroleum
Biomass energy


Page : 1