ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Biomass energy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization and upgrading of bio-oil from biomass pyrolysis using catalysts = การวิเคราะห์ลักษณะและเพิ่มคุณภาพน้ำมันชีวภาพจากไพโรไลซิส ชีวมวลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา / Chawannat Jaroenkhasemmeesuk / The 2017 /Full Text
Subject
Biomass energy
Mechanical engineering
2 Experimental investigation of catalytic cracking of tar from biomass gasification = การตรวจสอบเชิงทดลองของการแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาของทาร์จากกระบวนการแกสซิฟิเคชันของชีวมวล / Soe Thiha / 2009 /Full Text
Subject
Tar
Biomass
Biomass energy
3 Feasibility analysis for community-scale electricity generation from biomass under constraints of logistics, technology and environmental impact = การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการผลิตไฟฟ้าระดับชุมชนจากชีวมวลภายใต้เงื่อนไขของโลจิสติกส์เทคโนโลยีและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม / Jenjira Piamdee / The school 2012 /Full Text
Subject
Biomass
Biomass energy
Electric power production
4 Optimization of Microalgal Cultivation for Alternative Energy Production = การหาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย ขนาดเล็กเพื่อการผลิตพลังงานทางเลือก / Krongkan Janta / 2014 /Full Text
Subject
Biodiesel fuels
Microalgae
Biomass energy
5 Parametric analyses of fast-pyrolyzed oil production from algae in porous bed reactor = การวิเคราะห์พารามิเตอร์ในการผลิตน้ำมันไพโรไลซ์อย่างรวดเร็วจากสาหร่ายด้วยปฎิกรณ์แบบเบดพรุน Kanyaporn Chaiwon / Kanyaporn Chaiwong / The school 2011 /Full Text
Subject
Biomass energy
Energy crops
Algae
6 Pyrolysis of cassava rhizome in metal kiln for charcoal production = การไพโรไลซิสเหง้ามันสำปะหลังในเตาเผาโลหะสำหรับการผลิตถ่าน / Karan Homchat / The 2013 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Carbon
Biomass energy
Charcoal kilns
Heat -- Transmission
7 Trade-off analysis between income and community bioenergy security = การวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างรายได้และความมั่นคงทางพลังงานชีวภาพของชุมชน / Montri Singhavara / The 2016 /Full Text
Subject
Biomass energy -- Income
Biomass energy -- Analysis
Income
8 Value at risk analysis based on extreme value theory method and copula in biofuel portfolio = การวิเคราะห์มูลค่าความเสี่ยงบนพื้นฐานวิธีการทฤษฎี มูลค่าสูงที่สุดและคอปูลาในกลุ่มหลักทรัพย์น้ำมันชีวภาพ / Xiao Deng / 2014 /Full Text
Subject
Risk management
Petroleum
Biomass energy


Page : 1