ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 17 รายการ จากคำว่า Biological diversity

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Biodiversity and antagonistic activity of endophytic fungi isolated fromThai dwarf fishtail palm = ความหลากหลายทางชีวภาพและกิจกรรมในการเป็นเชื้อปฎิปักษ์ของเชื้อราเอนโดไฟท์ที่แยกจากเต่าร้างหนู / Wirachinee Thacheena / 2008 /Full Text
Subject
Biological diversity
Fungi
Plant diseases
2 Biodiversity and antifungal production by fungi on the plam Eleiodoxa conferta in Sirindhorn peat swamp forest, Narathiwat, Thailand = ความหลากหลายทางชีวภาพและการผลิตสารต้านเชื้อราโดยราบนปาล์มหลุมพีในป่าพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย / Aom Pinnoi / 2004 /Full Text
Subject
Biological diversity
Fungi
Eleiodoxa conferta
Antifungal agents
3 Biodiversity and production of L-sorbose by acid-tolerant acetic acid bacteria = ความหลากหลายทางชีวภาพและการผลิต แอล-ซอร์โบส โดยอะซิติกแอซิคแบคที่เรียที่ทนกรด / Watcharee Hanmoungjai / 2006 /Full Text
Subject
Acetobacter
Biodiversity
Biological diversity
4 Biodiversity of benthic diatoms and their application in monitoring water quality of Mae Sa Stream Doi Suthep-Pui National Park Chiang Mai / Trai Pekthong / 2002 /Full Text
Subject
Biological diversity -- Chiang Mai
Water quality -- Measurement
Diatoms -- Chiang Mai
Mae Sa Stream
Doi Suthep-Pui National Park
5 Biodiversity of birds at Thung Salaeng Luang National Park, Phetchabun province = ความหลากหลายทางชีวภาพของนกที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์ / Auttpol Nakwa / 2008 /Full Text
Subject
Biological diversity
Birds
6 Biodiversity of desmids in some freshwater resources of Thailand and its correlation witer quality = ความหลากหลายทางชีวภาพของเดสมิดส์ในแหล่งน้ำจืดบางแห่งของประเทศไทยและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำ / Neti Ngearnpat / 2009 /Full Text
Subject
Freshwater algae -- Biology
Biological diversity
Water quality
7 Biodiversity of fungi on some grasses and their production of bioactive compounds = ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราบนหญ้าบางชนิดและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ / Weraphol Bhilabutra / 2009 /Full Text
Subject
Fungi -- Cytology
Biological diversity
8 Biodiversity of riparian insects and their conservation in montane, Chiang Mai, Thailand = ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงริมฝั่งลำธารกับการอนุรักษ์ในพื้นที่บนภูเขาในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย / Decha Thapanya / 2004 /Full Text
Subject
Biological diversity
Insect diversity consevation
Geometridae
9 Biodiversity of saprobic fungi on woody litter = ความหลากหลายทางชีวภาพของราแซพโพรบในซากไม้เนื้อแข็ง / Rampai Kodsueb / 2007 /Full Text
Subject
Biological diversity
Fungi
Fungi -- Variation
Fungi -- Collection and preservation
10 Biodiversity of some aquatic insects from Chiang Dao Watershed, Chiang Mai Province for environmental / Pongsak Luadee / 2002 /Full Text
Subject
Aquatic insects -- Chiang Mai
Biological diversity
Environmental impact analysis -- Chiang Mai
11 Biodiversity of the fungi genus marasmius (basidiomycota) in Northern Thailand = ความหลากหลายทางชีวภาพของฟังไจสกุล Marasmius (Basidiomycota) ในภาคเหนือของประเทศไทย / Nopparat Wannathes / 2008 /Full Text
Subject
Fungi
Biological diversity
12 Diversity and ecology of Myxomycetes in some provinces of Thailand and Lao people's democratic republic = ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของมิกโซไมซีสในบางจังหวัดของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Thida Win Ko Ko / 2009 /Full Text
Subject
Myxomycetes
Biological diversity -- Thailand
Species diversity -- Thailand
Biological diversity -- Lao
Species diversity -- Lao
13 Diversity of boletes in some National Parks of Upper Northern Thailand = ความหลากหลายของโบลีตส์ในอุทยานแห่งชาติเขตภาคเหนือตอนบนบางแห่งของประเทศไทย / Sulichet thongklam / 2008 /Full Text
Subject
Biological diversity
Species diversity
14 Diversity of edible freshwater macroalgae in Thailand during 2007-2008 = ความหลากหลายของสาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่ที่กินได้ในประเทศไทยระหว่างปี 2550-2551 / Sorrachat Thiamdao / 2011 /Full Text
Subject
Algae
Biological diversity -- Thailand
15 Diversity of macroalgae and benthic Diatoms and their relationships with nutrient compounds in the Ping ana Nan rivers = ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่ ไดอะตอมพื้นท้องน้ำและความสัมพันธ์กับสารอาหารในแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่าน / Tatporn Kunpradid / 2005 /Full Text
Subject
Biological diversity
Diatoms
Macroalgae
Algae
16 Socio-economic Conditions Affecting Small Farmers' Management of Wetland Agro-Biodiversity in Dong San Village, Sakon Nakhon Province, Thailand = เงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่มีผลต่อการจัดการความ หลากหลายทางชีวภาพด้านเกษตรของเกษตรกรรายย่อยในหมู่บ้านดงสาร จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย / Yupaporn Siribut / The 2010 /Full Text
Subject
Biological diversity
Wetland management
Farmers -- Sakon Nakhon
17 The Construction of Thai Trichoptera Database in Biodiversity, Biomonitoring and Lotic Ecosystem Conservation Perspectives = การสร้างฐานข้อมูลแมลงหนอนปลอกน้ำของไทยในมุมมอง ความหลากหลายทางชีวภาพ การติดตามตรวจสอบทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ระบบนิเวศน้ำไหล / Pensri Bunlue / 2012 /Full Text
Subject
Trichoptera
Databases -- Design and construction
Biological diversity


Page : 1